اهمیت استفاده از آبهای زیرزمینی

استفاده از آبهاي زيرزميني

آبهای زیرزمینی یکی از مهمترین منابع تامین آب شیرین مورد نیاز انسان است.آب زیرزمینی بعد از یخچال ها و یخ ها بزرگترین ذخیره آب شیرین زمین میباشد.

آب زیرزمین را برای مصارفی چون کشاورزی ، صنعت و شرب استفاده می شود.استفاده از آبهای زیرزمینی با وجود آنکه استخراج آن معمولا گرانتر از برداشت آب از رودخانه و نمک های محلول در آن بطور کلی بیش تر از رودخانه هاست بدلایل زیر مورد توجه می باشد.

  1. آب زیرزمینی عاری از جانوران بیماری زاست.
  2. دمای آب زیرزمینی معمولا ثابت است.
  3. ترکیب شیمیایی آبهای زیرزمینی معمولا ثابت است.
  4. غالبا بی رنگ ، بی بو و فاقد مواد تیره کننده است.
  5. آلودگی رادیو اکتیویته روی آن تاثیر ندارد.
  6. مراحل تصفیه آب زیرزمینی ارزانتر از رودخانه ها است.

Groundwater is one of the most important sources of fresh water needed by humans Ast.b largest underground fresh water supply from glaciers and ice land.

Underground water for uses such as agriculture, industry and domestic use.Although the use of groundwater extraction is generally more expensive than water from River and its salts are generally more soluble in the river is considered to be the following reasons.

1. inducing groundwater free from animal disease.
2. water temperature is usually fixed.
3. the chemical composition of groundwater is usually fixed.
4.are colorless, odorless and without the obscuring material.
5. It has no effect on the radioactive contamination.
6. stages filtration of river water is cheaper

Water Purifier Water Purifier Kn, sure, Karaj, water purifier, water, water, water Shamydny, Zmyny, importance of water purification materials Radyvaktyvyth, Zyrzmyny, Zyrzmyny, water purification water purification system water Qymt, sure, scrubbers, water sure-aqua, Aqua water Purifier water Purifier Shvr, Shvr, water treatment process