متداولترین روش برای حذف سختی آب

از بین بردن سختی آب با استفاده از کلسیم کربنات

درجه سختی آب کیفیتی است که میزان سختی آب را مشخص می‌سازد. درجه سختی آب به طور کلی بر حسب میلی گرم کربنات کلسیم در هر لیتر آب بیان می‌شود. یعنی 1 درجه سختی آب برابر 1 میلی گرم کربنات کلسیم است. اما در کشورهای مختلف، مقدار یک درجه سختی آب با هم تفاوت دارد. برای نمونه یک درجه سختی آب در فرانسه ، برابر 10 میلی گرم کربنات کلسیم در هر لیتر آب در نظر گرفته می‌شود. یک درجه سختی آب در انگلستان، برابر 14.3 میلی گرم کربنات کلسیم در هر لیتر آب در نظر گرفته می‌شود .متداولترین روش برای حذف سختی آب استفاده از سختی‌گیرهای رزینی می‌باشد . دستگاه‌های سختی‌گیر مورد استفاده در تصفیه آب،بیشتر به صورت استوانه فلزی هستند که در داخل آن ، ذرات رزین قرار می‌‌گیرند . نحوه  کار به این ترتیب است که با ورود آب از قسمت بالایی مخزن آب در تماس با رزین‌ها قرار می‌گیرد و در این حالت فرآیند تبادل یونی انجام می‌گیرد . درطی فرآیند تبادل یونی، رزین‌ها یون‌های عامل سختی (منیزیم و کلسیم) را از آب می‌گیرد و به جای آن یون سدیم را به آب می‌دهد با این فرآیند آب سخت به آب نرم تبدیل می‌شود . در انتهای مخزن از سنگ سیلیس استفاده شده است که آب نرم شده با عبور از این لایه مقداری از ذرات معلق خود را از دست می‌دهد. در نهایت آب خروجی توسط یک سری نازل جمع‌آوری می‌شود. پس از مدتی راندمان کار آب کاهش می‌یابد که به دلیل اشباع شدن رزین‌ها می‌باشد برای برطرف کردن این مشکل می‌توان از احیای رزین استفاده نمود. احیای رزین با ریختن محلول آب و نمک انجام می‌گیرد.

The degree of water hardness quality that makes clear the level of water hardness. Water hardness is generally expressed in milligrams of calcium carbonate per liter of water. The degree of water hardness 1 is equal to 1 mg of calcium carbonate. But in several countries, the value of a degree of water hardness is different. For example, a degree of water hardness in France, 10 mg calcium carbonate per liter of water is considered. A degree of water hardness in the UK, against 14.3 mg of calcium carbonate per liter of water is considered.
The most common method of softening resin is used to remove water hardness. Softening devices Used in water treatment, mostly in the form of cylindrical metal inside the resin particles are. This is how the water from the upper reservoir is in contact with resins and ion exchange process is done in this case. During the process of ion exchange resin of hardness ions (calcium and magnesium) out of the water, and instead of sodium ions into the water to soft water turns hard water with this process. At the end of the reservoir of silica rock which is soft water passing through this layer loses some of its suspended particles. The output water collected by a series of nozzles. After a period of reduced work efficiency due to water saturation resins solve this problem is to restore the resin can be used. Rehabilitation of water and salt is done by pouring resin.

Home water softener, industrial water softener, water softener sales, industrial water softening plant, softening plant, industrial, manufacturing, construction Gyr, softening hard water, making the water softener resin, water softener manufacturer Gyr, hard difficulty Gyr, column Industrial water softener company, water softener company’s clear, softening Radiator company, the chemical softener system, water softener system Gyr, hard, hard washing Gyr, milk softening the hard Gyr,