تأمین منابع مستقیم آبی

چرخه آب

منابع آبی بطور مستقیم تأمین می شود

مدت طولانی است که شیوه های ساختاری توسعه منابع آب از طریق ساخت سد، حفاظت از منابع آب رودخانه ها و … مرسوم مورد توجه و استفاده بوده است.

استفاده از این شیوه ها موجب تأمین مستقیم منابع آبی و حفاظت از سیستم های فعلی می شود و مورد احترام زیاد مجامع رو به توسعه است و ایران نیز که در منطقه نیمه خشک جهان قراردارد،این قاعده مستثنی نیست.به هنگام رویارویی با کمیابی منابع آب و رشد جمعیت، ابزارهای ساختاری نمی توانند راه حل کامل و نهایی در اختیار متقاضیان بگذارند. چالش هایی که بخش جهانی آب با آنها رو به رو بوده ، در سطح بین المللی بر جسته شده و به آنها پرداخته شده است.گام های مستحکمی در ایران در زمینه تدارک و تصویب خط مشی های توسعه دراز مدت منابع آب از سوی دولت اصلی، دستیابی به توسعه ای مؤثر و استفاده از منابع آب کشور براساس نیازهای اجتماعی، اقتصادی، و زیست محیطی نسل های حاضر و آینده است.

Water is directly supplied

The methods of structural long-term development of water resources through dams, rivers and water conservation and the use of common concern.

and population growth, structural measures can not be full and final solution to their clients. Challenges they faced in the water world, internationally renowned and deals with them in the preparation and approval Ast.gam robust long-term development policies of the Government of water resources, Astftdh achieve effective development of water resources based on the needs of the social, economic, and environmental present and future generations.

Water treatment water treatment system housework, housework, water-purification equipment Water pollution Saif Psab, By, provide direct provision of resources and the adoption of policies Nsajy, Ha, wastewater treatment wastewater treatment Kshtargah, water conservation Ha, river sand washing wastewater treatment , scarcity of water, scarcity of water resources and environmental Mhyty, population growing water challenges