230  میلیون متر مکعب از مخازن سدها با رسوب پر می شود

تصفیه فاضلاب

مدیر کل امور اجرایی آبخیز وزارت جهاد کشاورزی افزود : اعتباراتی که برای آبخیز داری پیش بینی شده تحت هیچ شرایط جوابگوی جلوگیری از رسوب نیست .

وی اضافه کرد : در سال 83 برای طرح هایی که خارج از حوزه سد می باشند 800 میلیارد ریال در نظرگرفته شده که در استان های مختلف استفاده خواهد شد . وی بدون اینکه به آمار اعتبارات سالهای گذشته اشاره کند گفت : این اعتبارات در سال جاری افزایش یافته ولی برای اجرای کامل طرح های آبخیزداری کافی نیست .

باوجود اعتبارات برای اجرای برنامه های آبخیزداری در حوزه سدهای کشور ، بیش از 90 سال زمان نیاز داریم . برای جلوگیری از پرشدن مخازن و سدهای کشور ازرسوب ، جلوگیری از تخریب خاک توسط آب و اصلاح آب روی اراضی را از مهمترین اهداف طرح آبخیزداری ذکر کرد . وی ادامه داد : ما در سطح کشور 14 طرح ملی داریم که 6 طرح آنها کشوری در حوزه آبخیزداری رودخانه ها مانندکرخه، سفیدرود ، حبل رود و آبخیزداری سد گلستان و طرح مدیریت پایدار و 6 طرح دیگر استانی می باشند .

Director General of the Ministry of Agriculture Basin Management said funds for watershed predicted under any circumstances, is not able to prevent the deposition.

He added: In 83 of the 800 billion dollars that are considered outside the scope of the dam, which will be used in different provinces. He credits without a hit last year that said the increased funding in the current year but not sufficient for full implementation of watershed management plans.

Although funding for watershed management programs in the field of dams in the country, more than 90 years we need. To avoid filling reservoirs and dams in the country isolated from the sediments, erosion by water and improving water resource management plan for the land of the objectives mentioned. He continued: We have 6 of them in the country’s 14 national projects in the field of watershed rivers Manndkrkhh country, Sefidrood, Hbl Golestan Dam River and watershed management and sustainable management projects and 6 other projects are provincial.

Six water-purification equipment installation of water purification basin Dary, Ay, Bkhar, for household water treatment system reform water, soft water, water purification equipment soft water, Rsvb, Rvdkhanh, Glstan, dam dams Kshvr, Sfydrvd, price of water treatment soft water, soft water, water purification equipment