موارد استفاده از دستگاه دیونایزر در صنایع آب و فاضلاب

دستگاه دیونایزر Deionizer

این دستگاه دارای یک مخزن عمودی با جنس بدنه استنلس استیل و یا کربن استیل با پوشش داخلی فایبر گلاس و یا rubber (به علت خوردگی بالا) بوده و برای نمک زدایی کامل آب با استفاده از بستری شامل رزین های آنیونی و کاتیونی قوی مورد استفاده  قرارمی گیرد.برای احیای این سیستم از محلول های اسید کلریدریک و یا رسولفوریک وسود (NAOH)استفاده می شود.

دیو نایزر

در صنایع حساس  نظیر دارو سازی، صنایع آبکاری، آب مقطر سازی و شستشوی قطعات الکترونیکی،به آب با کیفیت بالا و بدون یون نیاز می باشد.

دستگاه دیونایزر دارای دو مخزن نتوالی با جنس بدنه استنلس استیل یا کربن استیل با پوشش داخلی فایبر گلاس و یا RUBBER بوده و کاربرد آن در نمک زدایی کامل آب می باشد. ستون اول حاوی رزین کاتیونی قوی با سیکل احیای اسیدی و ستون دوم حاوی رزین آنیونی قوی است.

معمولا استفاده از دی گاز اتور بدارو سازیین دو ستون اجباری است. برای احیای این سیستم به طور کلی از محلول های اسید کلریدریک و یا سولفوریک و سود NAOH استفاده می شود.

It has a vertical tank with a stainless steel or carbon steel body lined with fiberglass or rubber (due to high corrosion) and for complete desalination of water using anion and cation resin bed containing strong for ACQUISITIONS Gyrd.bray restore the system from a hydrochloric acid solution or benefit Rsvlfvryk (NAOH) is used.

Dave Nayzr
Sensitive industries such as pharmaceutical, electroplating industry, water and washing electronics, high-quality water and ions is required.

Dyvnayzr device has two stainless steel or carbon steel body with Ntvaly tank lined with fiberglass or RUBBER and its application in water desalination is complete. The first column contains strong cationic resin restoration and acid cycle is the second column containing a strong anionic resin.

CD Autorun between two columns of gas usually is mandatory. To restore the system in general hydrochloric acid or sulfuric solutions and profits used NAOH.

 Cartridges for filtering water, water treatment, industrial waste water Snty, Sazy, to build strong cationic resin Katyvny, January Gaz, resin plating industry, the pharmaceutical industry Sazy, Klrydryk, acid solution reservoir tank body Astyl, carbon steel tank Astyl, Glas, fiber lining desalination