طبق استانداردهای سازمان بهداشت مقدار کل جامدات را برای یک آب قابل شرب چقدر است

جامدات محلول در آب

جامدات معلق:

جامدات معلق جامداتی هستند که محلول حقیقی نبوده و می توان با صاف کردن از محیط حذفشان نمود . جامدات کل معرف مجموع جامدات حل شده وجامدات معلق می باشد ( اکثر اوقات به مقدار جامدات کل مانده کل هم اطلاق می شود . در آب با منشأ، بستری است که آب در آن جاری می باشد از عوامل دیگر ایجاد مواد معلق می توان به نقش کارخانجات صنعتی و کارگاه ها کودهای کشاورزی فاضلاب های شهری وصنعتی وکشاورزی و…. در ایجاد مواد معلق اشاره نمود .

استانداردهای سازمان بهداشت آب آشامیدنی آمریکا مقدار کل جامدات را برای یک آب قابل شرب خوب( ۵۰۰ ppm) خاطر نشان کرده است اما اگر در ایالتی و یا ناحیه ای نتوان به این استاندارد دست یافت مقدار(۱۰۰۰ ppm )نیز اجازه داده شده است .لازم به ذکر است که عملاً هیچ محدودیتی بطور مستقیم بر روی مقدار جامدات حل شده و معلق اعمال نگردیده و این محدوده توسط کدورت آب که نباید از (۱۰) واحد تجاوز کند کنترل می شود .

According to WHO standards for drinking water Drinking water is good for America, the total amount of solids (500 ppm) has noted

Suspended Solids:

Suspended solids, dissolved solids that are not real and can be used straight out of the Hzfshan. Represents the total suspended solids, total dissolved solids and solid is
(Most of the time remaining to the amount of the total solids of the shed.’s Water source, is hospitalized
The water is flowing in the other factors can cause the suspended solids to the municipal wastewater and industrial factories, workshops, agricultural fertilizers and Agriculture and the establishment suspended …. mention.

America WHO standards for drinking water Drinking water for a good amount of total dissolved solids (500 ppm) has noted
But if the state or region can not be achieved with the standard dose (1000 ppm) is also allowed.

Branch Water Purifier health standards Shhry, sewage wastewater solids Mlq, Shdh, Snty, total dissolved solids suspended in water, fertilizers, agriculture, water turbidity workshops