آبی که ما می نوشیم حاوی چه املاح و ترکیباتی می باشد

املاح موجود در آب

املاح موجود در آب

آبی که ما می نوشیم حاوی املاح و مواد گوناگونی می باشد که پاره ای از آنها مضر و پاره ای دیگر نه تنها مضر نیستند بلکه برای سوخت وساز بدن بسیار مفید می باشند . مواد موجود در آب را می توان به شاخه های بیولوژیکی که عبارتند از انواع میکروب ها و ویروس ها و انگل ها و آمیب ها و … ،و شیمیائی که عبارتست از عناصر ومواد شیمیائی نظیر بی کربنات وانواع کاتیون ها آنیون ها کربنات ها سولفات ها فسفات ها و … که وجود برخی از آنها در آب مایه سلامت و برخی دیگر عامل نقاهت و مرض می باشد .

آب یکی از مهمترین و پر قدرت ترین حلال های شیمیایی می باشد لذا آب جاری با توجه به ترکیبات شیمیایی بسترخود مقداری از عناصر را در خود حل می کند در زیر به بررسی اجمالی آنها می پردازیم.

ترکیبات موجود درآب عبارتنداز : نیترات ونیتریت ، آهن و منگنز، جامدات معلق،سولفات ، فسفات ،کلراید، فلوراید ،کلسیم و سدیم وعناصرناچیز

▪ درصد فراوانی عناصر در پوسته زمین:(۱)

ـ اکسیژن ۴۹.۵% سدیم ۲.۶۳% کلر ۰.۱۹% باریم ۰.۰۴%

ـ سیلیسیم ۲۵.۷% پتاسیم ۲.۴۰% فسفر ۰.۱۱% نیتروژن ۰.۰۳%

ـ آلومینیم ۷.۴% منیزیم ۱.۹۳% منگنز ۰.۰۹% فلوئور ۰.۰۳%

ـ آهن ۴.۷% هیدروژن ۰.۹% کربن ۰.۰۸% استرانسیم ۰.۰۲%

ـ کلسیم ۳.۴% تیتانیوم ۰.۶% گوگرد ۰.۰۶% سایر عناصر ۰.۴۷%

Salts in water

We drink water that contains salts and various substances which are harmful and some of them are not only not harmful, but some other very useful metabolism.
Substances in the water can be a biological category that includes all kinds of germs and viruses and parasites and amoeba, etc., and chemical

Water is one of the most powerful chemical solvents is
The flow of water according to chemical composition of some of the elements in your bed solves
Below is an overview of them.

Compounds in water are: Vnytryt nitrate, iron and manganese, suspended solids, sulfate, phosphate, chloride, fluoride, calcium and sodium Vnasrnachyz

▪ Frequency of elements in the earth’s crust (1)

Oxygen 49.5%, sodium chloride 2.63% 0.19% 0.04% barium

2.40% 0.11% nitrogen, phosphorus, potassium, silicon 7.25% 0.03%

Aluminum Magnesium 7.4% Manganese 1.93% 0.09% 0.03% fluorine

4.7% hydrogen, 0.9% carbon, 0.08% iron, 0.02% strontium

3.4% sulfur, calcium, titanium, 0.6% 0.47% 0.06% Other Elements

What we drink water that contains salts of the compounds is…

Lvmynym, Gvnagvny, various cation salts and solvents Shymyayy, Ha, Aksyzhn, Tytanyvm, metabolize nitrate Byvlvzhyky, Bdn, Sylysym, branches Vnytryt