موارد آیین نامه ایمنی استخرها چیست

پمپ آب

فصل سوماستخرها :

ماده 48- کلیه قسمتهای کف ، دیوار ، بدنه و سایر سط وح داخل استخر باید دارای گوشه های گرد و بدون لبه تیز باشد

ماده 49- استفاده از پنلهای گچی برای ساخت سقف کاذب در استخرها ممنوع است.

ماده 50- کلیه سیم کشی ها باید دارای رنگ بندی مشخص باشد و از داخل لوله ، سینی و یا کانال مناسب عبور داده شود

ماده 51- نصب هواکش به منظور تهویه مناسب در محل استخرهای سر پوشیده الزامی است.

ماده 52 – احداث فضایی به عرض حداقل 2 متر در حاشیه استخرهای سرپوشیده و 4 متر درحاشیه استخرهای سرباز شنا برای تردد کارگران و تعمیرکاران ، استراحت شناگران و نظارت ناجیان غریق ضروری می باشد.

ماده 53 – نصب تابلو نشان دهنده عمق در محل و فواصل مناسب در اطراف استخر الزامی است .

ماده 54- در اطراف استخرها ، مانند مخزن آب آتش نشانی یا کشاورز ی بایستی حتماً نرده حفاظتی مناسب تعبیه گردد ومحیط از روشنایی کافی بر خوردار باشد.

ماده 55- مصالح پوشش لبه های استخر باید از جنس غیر لغزنده باشد و همچنین به رنگی باشد که محدوده خطر مشخص باشد.

ماده 56- پوشش داخلی کاسه استخر باید با سطوح صاف پوش انده شود ، به گونه ای که تحت تاثیر عوامل شیمیایی مضر ( مانند کلر محلول در آب ) آسیب نبیند ، به سهولت تمیز شود و در تماس با بدن ، ایمنی لازم فراهم باشد.

ماده 57- نصب کلید وپریزها در محوطه داخلی استخرهای سرپوشیده ممنوع است و بایستی در محل خشک و خارج از محیط استخر نصب شده و کلیه کابلها و اتصالات و متعلقات برقی که در درون آب قرار دارند بایستی از نوع ضد آب باشد.

ماده 58- کلیه چراغ ها ی نصب شده در داخل آب بایستی حداکثر با ولتاژ 12 ولت و از نوع ضد آب بوده و در محلی که احتمال برخورد افراد و اشیاء با آنها نباشد نصب گردند.

ماده59- از قراردادن و تجمع ابزار آلات در اطراف استخر بایستی اجتناب نمود.

ماده 60- کارگرانیکه در محل استخرها فعالیت دار ند بایستی از کفش مخصوص ی استفاده نمایند که مانع از لیز خوردن آنها گردد.

ماده 61- در اطراف استخرها از کف پوشها ومصالحی استفاده شود که از سر خوردن افراد جلوگیری بعمل آورد .

ماده 62 – در صورت استفاده از نور طبیعی در محل استخر ها و منابع آب س رپوشیده بایستی از پرده ، شیشه های رنگی و یا کرکره استفاده نمود تا از انعکاس و خیره کنندگی نور در داخل استخرها جلوگیری شود.

ماده 63- وسایل کمک های اولیه ، باید همواره در محل استخرها موجود باشد.

ماده 64- در دیوارها و سقف استخرهای شنا باید از مصالح جاذب سر و صدا ، استفاده نمود این مواد بایددر برابر تخریب ناشی از اثرات مواد شیمیایی و رطوبت مقاوم باشد .

ماده 65- باید بطور جدی از تردد افراد غیر مسئول در محوطه استخرها و مخازن آب ، جلوگیری شود .

ماده 66- در هنگام عملیات تعمیراتی و سرویس ها ، در حین بهره برداری از استخر افراد تعمیرکار باید به لوازم مناسب ایمنی از قبیل کمربند ایمنی و طناب نجات جهت جلوگیری از سقوط در استخر مجهز باشند .

ماده 67- جهت ورود و خروج افراد به داخل استخر باید از نردبان های مطمئن و در صورت ضرورت از طناب نجات استفاده شود.

ماده 68 – ولتاژ الکتریکی چراغ های روشنایی( دوره گرد )که برای بازدید و کار در قسمتهای تاریک و مرطوب بکار می رود نباید بیش از 24 ولت باشد.

ماده 69- چراغهای روشنایی در قسمت دوش ها و سرویس های بهداشتی باید از نوع ضد آب باشند .

ماده 70- سرویس های بهداشتی ، دوش ها ، رختکن و دیگر قسمت ها ، بایستی به سیستم تهویه مناسب تجهیز شوند.

ماده 71- کلیه وسایل و اتصالات فلزی و متعلقات آنها و همچنین نردبانها ، دستگیره ها و غیره باید دارای پوشش های ضد زنگ باشند.

ماده 72- در استخرهای لجن و بخصوص مخازن هاضم لجن که گازها و یا مایعات قابل اشتعال وجود دارد استفاده از شعله های آزاد ، استعمال دخانیات و بکار بردن وسایل تولید جرقه و نظایر آن ممنوع است.

Chapter III – Pools:

Article 48 All parts of the floor, walls, housing and other levels of the pool shall be rounded corners and no sharp edges

Article 49 of the panels used to make plaster ceiling in the pools is prohibited.

Article 50 All wiring shall be color identified as the tube is passed through the tray or channel

Article 51 In order to install a ventilation fan in the indoor pool is mandatory.

Article 52 – the minimum width of 2 meters of space in the margins of ponds, indoor and outdoor swimming pools 4 feet Along the passage of workers and repairmen, rest saviors patrolled swimming and supervision is necessary.

Article 53 – Appropriate signage indicating the depth at intervals around the pool is mandatory.

Article 54 around the pool, such as firefighting water tank or agricultural environment should be provided protective fencing must be of sufficient illumination and expression.

Article 55 shall be made ​​of non-slippery material covering the edges of the pool and also the color that defined danger zone.

Madh59- placement and assembly tools around the pool should be avoided.

Article 60 of the workers at the site of the activity pools shall be for the use of the shoe to prevent slipping them.

Article 61 of the floor covering Vmsalhy be used around the pool to prevent people slipping.

Article 63 first aid items should always be present in the ponds.

Article 64 in the walls of the swimming pool to the adsorbent materials, noise, used this material should be resistant to degradation due to exposure to chemicals and moisture.

Article 65 shall be non-serious charge of traffic in the area swimming pools and water tanks, must be avoided.

Article 66 During the operation, maintenance and services, while tapping into the pool of people repairer must have appropriate safety equipment such as safety belts and lifelines to prevent falls in the swimming pool equipped.

Article 68 – voltage lighting fixtures (Badger) to visit and work in the dark and damp parts used must not be more than 24 volts.

Article -69 light in the shower and bathroom lights should be waterproof type.

Article 70 Toilets, showers, locker rooms and other areas should be equipped with proper ventilation system.

Article 71, as well as all fixtures and fittings and accessories, metal ladders, handles, etc. shall be coated stainless steel.

Article 72 of the sludge ponds and reservoirs, especially the sewage sludge digester gases or flammable liquids are free of flame, sparks, smoking and using the means of production, etc., is prohibited.