مقررات عمومی برای نگهداری استخرها و مخازن آب

تانک آب

فصل چهارممقررات عمومی:

ماده 73- رعایت دستورالعمل های سازنده در مورد نگهداری ، سرویس و تعمیرات و به ویژه روغن کاری قطعات جعبه دنده و محورها الزامی است .

ماده 74 – کلیه وسایل و تجهیزات جانبی مانند دبی سنج ها بایستی براساس توصیه سازنده مطابق دستورالعمل ها نگهداری ، تعمیر و کنترل شوند.

ماده 75- درمورد ارتفاع سنج ها اعم از شناوری یا شاخص های برقی و ابزار دقیق ، علاوه بر رعایت دستورالعمل ها ، بازدیدهای عینی الزامی است.

ماده 76- در ارتفاع سنج های شناوری بایستی دقت شود که سیم بکسل ، طناب ، قرقره ها و توپی شناور در اثر استهلاک و یخ زدگی و زنگ زدگی گیر نداشته باشد.

ماده 77- استفاده از ترکیبات ضد عفونی کننده مانند کلر فقط با رعایت شرایط زیر مجاز خواهد بود.

الف – وجود یک دستگاه ضد عفونی کننده مناسب به طوری که بتواند ماده مذکور را با میزان وغلظت لازم تامین نماید.

ب – تحت نظارت شخصی انجام شود که کاملا با مشخصات شیمیائی و فیزیکی آن آشنا باشد و برای مقابله با حالتهای اضطراری که ممکن است در عمل پیش بیاید کاملا تعلیم دیده باشد.

ج – شرایط ایمنی و درمانی کافی برای محافظت پرسنل استفاده کننده از این مواد مهیا باشد .

د _ رعایت دستورالعمل های صادره از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی الزامی است .

ماده 78- ظرف محتوی هیپوکلریت سدیم باید در شرایطی نگهداری شود تا از فساد و تبخیر کلر آن جلوگیری بعمل آید.

ماده 79- هیپوکلریت کلسیم باید در محلی خنک ، خشک و تاریک انبار شود تا میزان اتلاف کلر فعال حین ذخیره سازی حداقل گردد.

ماده 80- هنگام تعمیرات دستگاه های کلرزنی حتماً باید شیرهای سیلندر محتوی گاز کلر کاملاً بسته شود و گاز کلر باقیمانده در لوله ها و دستگاه کلرزنی تخلیه گردد .

ماده 81- بازدیدهای روزانه از محل استقرار دستگاه کلرزنی و همچنین در مدار قرار دادن سیلندرهای کلر ، همواره باید توسط دو نفر انجام گیرد تا در صورت بروز خطر ، مقابله با آن امکان پذیر باشد.

ماده 82- در اتاق کلرزنی باید بطرف بیرون باز شود و دارای دستگیره داخلی از نوع اضطراری باشد .

ماده 83– در صورت استفاده از دستگاه جت آب برای نظافت دیواره های استخرها و مخازن باید علاوه بر استفاده از وسایل حفاظت فردی ، با توجه به صدای زیاد دستگاه از گوشی حفاظتی استفاده نمود.

ماده 84- قبل از شروع ه ر عملیات با دستگاه جت آب بایستی از سالم بودن شیلنگ های دستگاه اطمینان حاصل شود .

ماده 85- تردد افراد متفرقه از نزدیکی محل عملکرد دستگاه جت آب ممنوع است.

 

The fourth chapter of the General Conditions:

Article 73 of the manufacturer’s guidelines for maintenance, servicing, and parts lubricated gearboxes and axles, specially recommended.

Article 74 – All equipment and auxiliary equipment such as flow meters shall be in accordance with the manufacturer’s recommended guidelines for maintenance, repair and controlled.

Article 75 meters in height on either floating or index, electrical and instrumentation, in addition to the guidelines, visual inspections are required.

Article 76 of the floating altimeter must be careful that the wire rope, ropes, pulleys and a floating ball of depreciation and frost and rust is not stuck.

Article 77 of disinfectants such as chlorine compounds will be permitted only in compliance with the following conditions.

A – There is a good disinfectant unit so that it can provide the material to the required concentration.

C – adequate to protect the health and safety of personnel using this drug is available.

Affirm compliance with guidelines issued by the Ministry of Health and Medical Education are required.

Article 78 contains a sodium hypochlorite should be stored to prevent corruption and the chlorine evaporate.

Article 79 calcium hypochlorite should take place in a cool, dry and dark storage so that the loss of active chlorine during storage is minimal.

Article 81 daily visits from placing in orbit location Drumsticks and chlorine cylinders should always be carried by two people in case of danger, it is possible to cope with it.

Article 82 of the chlorination room shall be opened towards the outside and inside of the handle is an emergency.

Article 84 Before you start any treatment with water jets should ensure the integrity of the hose.

Article 85 prohibits the movement of persons, other than the proximity of the water jet.

Chapter V – Effluent:

Article 86 wastewater collection and transmission must be performed by a channel or pipe into the pond and tanks so that there is the possibility of release and contact with workers.

Article 88 of the open channel wastewater collection, should be covered by a suitable guard or cover.

Section 89 wastewater collection network should be inserted so that the diffusion and flow in the environment is prevented.

Article 90 – around the pool wastewater collection, warning signs should be installed.

Article 91 of the effluent, which allows workers or other persons, where there is a proper guard rails should be installed.

Article 92 The body of wastewater ponds should be constructed with materials that allow cleaning, dredging Vnzaft it is easily possible.

Article 93 in accordance with the conditions, safety and security regulations in the design of electrical installations and electrical switching breakers, sockets, wiring must be met to etc..