روش ساخت مخازن کروی

مخازن کروی

مخزن کروی یک مخزن تحت فشار با بیشترین کارایی و بازدهی است زیرا بیشترین حجم برای کمترین سطح را عرضه می‌کند و ضخامت این مخزن‌ها نصف ضخامت مخزن‌های استوانه‌ای با قطر یکسان می‌باشد.

تنش در مخازن کروی در تمام محورهای اصلی (y, z، x) برابر می‌باشد. اگر از تاثیرات ساپورت‌ها صرف نظر شود، همچنین اگر این مخازن از لحاظ وزن با یک مخزن استوانه‌ای مقایسه گردد در نسبت و حجم یکسان، کره فقط نصف وزن استوانه را خواهد داشت.

در هر حال ساخت مخازن کروی گران‌تر می‌باشد به همین دلیل آنها را در اندازه‌های بزرگ به طور وسیع استفاده نمی‌کنند. البته در اندازه‌های بزرگ قیمت بالای ساخت می‌تواند با گنجایش زیاد مخزن میزان شود.

مخازن کروی برای ذخیره‌سازی مایعات سبک و گازهای تحت فشار (پروپان، بوتان و گازهای طبیعی) اقتصادی می‌باشد. همچنین فشار طراحی شده در این مخازن تا حدودی مبتنی بر حد مجاز و بیشتر از فشار بخار مخزن می‌‌باشد. بنابراین این مخازن را می‌توان در کاربردهای برودتی برای ذخیره‌سازی گازهای مایع (اکسیژن، نیتروژن، هیدروژن، اتیلن،‌هلیم و آرگون) استفاده کر

3-2-کدهای ساخت

مخازن کروی بر اساس استانداردهای API 650 , ASMe- section VIII –Devision 1, 2 یا Bs5500 ساخته می‌شوند.

در کشور آمریکا ASMe‌که رایج‌ترین کد، جهت ساخت مخازن می‌باشد استفاده می گردد و در کشورهای دیگر این مخازن بر اساس توافق ما بین مصرف کننده، طراحان و کارفرمایان بر اساس استاندارد مشخص طراحی می‌گردد. مخازن کروی که فشار طراحی آنها کمتر از 15psi‌باشد بر اساس API650‌ساخته می‌شوند.

3-3روشهای ساخت

مخازن کروی معمولا به یکی از سه روش زیر ساخته می‌شوند:

مخازن کوچکتر به روش مکعب منسبط شده و یا روش توپ فوتبال ساخته می‌شوند.

مخازن بزرگتر به روش پوسته پوسته کردن پرتقالی ساخته می‌شوند.

روش پوسته پوسته کردن پرتقالی شامل ورقها و کلاهک‌های بالا و پایین می‌باشد.

به طور نمونه معمولا همه پوسته‌ها فشرده شده، منظم شده و مونتاژ شده در بیشترین اندازه مجازبارگیری می‌شود. غالبا قسمت بالای تیر به گلبرگهای مربوطه‌اش کاملا محکم شده و جوشکاری می‌شود.

در روش انفجاری همانند روش پوسته پوسته پرتغالی، ورقها و کلاهکها به روی هم مونتاژ شده و جوشکاری می‌شوند و پس از ساخته شدن مخزن، زمین را گود کرده و مخزن را داخل آن قرار داده و مخزن را پر از آب می‌کنند و مقداری مواد منفجره (به مقدار استاندارد) داخل مخزن قرار داده،‌تا پس از انفجار مخزن چند ضعلی شکل به صورت گرد دربیاید

البته در این روش گلبرگها کمتر از روش پرتقالی قوس دارند.

نمونه هایی از مخازن کروی در اشکال زیر آمده است که در ادامه به توضیح دستورالعمل جوشکاری یکی از آنها خواهیم پرداخت.

Spherical tank is a pressure vessel with high efficiency

Because the size and thickness of the reservoir to the lowest level, offering the same diameter is half the thickness of the cylindrical drums.
Stresses in spherical tanks in all areas of (y, z, x) is equal. Regardless if the effects are supported, as if the weight of the tanks to be compared with a cylindrical tank in about the same size, only half the weight of the world will ring.
However sizes can accommodate large cost of construction is high reservoir levels.
Spherical tanks for storing liquids and gases under pressure style (propane, butane and natural gas) economy. The design pressure of the reservoir is partly based on the vapor pressure of the tank is higher than the permissible limit.
Thus the cylinders can be stored in cryogenic applications for liquid gases (oxygen, nitrogen, hydrogen, ethylene, helium and argon) used
3-2 Building Codes
Spherical tanks according to the standards of API 650, ASMe- section VIII -Devision 1, 2 or Bs5500 are made.
In the United States ASMe most common code is used to build reservoirs and tanks in other States based on agreements between consumers, designers and clients is based on a standard design. Design pressure is less than 15psi spherical tanks which are built according to API650.
Making 3-3Rvshhay
Spherical tanks are usually made ​​in one of three ways:
Smaller tanks Mnsbt cube method or methods footballs are made.
Larger tanks are made by peeling the orange.
Scaling of the Orange consists of top and bottom plates, and caps.
For example, the entire shell is compressed, orderly and assembled in the highest Mjazbargyry. Usually the top beam welding petals Mrbvthash and is fully tightened.
The scaling of the explosion as the Portuguese, plates and caps are assembled and welded together, and then built the tank, and the tank put in the hollow earth
And a sink full of water, and explosives (the standard value) is placed inside the tank, the tank exploded after a round face shape look more Zly
However, this method is less than the petals are orange arc

Manufacture of tanks, spherical tanks Sahl, Mkhazn, Brvdty, applications Btny, concrete tanks to store water, water, concrete tanks tanks tanks Tashv, Krbnath, Krbnaty, reservoir tank under the tank Fshar, Krvy, sizes Astvanhay, gases under pressure.