دستورالعمل استفاده از مخازن پلی اتیلن بصورت دفنی

مخازن پلی اتیلن آب

جهت استفاده از مخازن تولیدی شرکت بصورت دفنی رعایت دستورالعمل های زیر ضروری است.

بتدا چاله ای به ارتفاع مخزن و 50 سانتیمتر بیش از قطر موردنظر حفر میشود، سپس جهت ممانعت از فشار خاک اطراف به مخزن دور تا دور آنرا بوسیله آجر یا بلوک سیمانی دیوار چینی نمایید، بعد از جایگذاری مخزن فوق در داخل فونداسیون حدفاصل بین مخزن و دیواره را که حدود 5 ساتیمتر است با ملات سیمان سبک تا ارتفاع یک متر ریخته، بعد همزمان تا ارتفاع یک متر آب در داخل مخزن اضافه میشود و این عمل تا پر شدن مخزن، مرحله به مرحله ادامه خواهد یافت، تا ملات کاملا گرفته و سفت شود. این عمل جهت جبران ضعف مکانیکی مخزن میباشد.

Instructions for using polyethylene tanks as sepulchral
To use the camp as a sepulchral vessels Company is required to observe the following guidelines.
The hole has a diameter greater than the desired height of the tank and 50 cm deep, then press the soil around the tank to prevent the brick or cement block wall around it by the Chinese, after placement of the foundation located between the tank and the tank wall, which is about 5 cm to the height of one meter shed with cement mortar light after simultaneously adding to the height of one meter of water in the tank is filling up the tank and this step will continue until the mortar has fully hardened there. This is to compensate for the mechanical weakness of the reservoir.

Polyethylene tanks, poly tanks using water, tanks, pressure vessels Fshar, Dfny, Atyln, as poly tanks, spherical tanks Atyln,