انواع تست فنی بر روی مخازن

مخازن آب

شرکت تولید کننده انواع محصولات مخازن پلی اتیلن تا ظرفیت 66000 لیتر و تنوع محصولات بیش از 500 نوع که کلیه این ازن بصورت کاملا یکپارچه تولید میشود و خریدار میتواند مخازن مورد نظر خود را بصورت تک لایه و یا چند لایه سفارش دهد.

کلیه مخازن پس از تولید مورد بازدید قرار میگیرند و در صورت تطابق با استانداردهای مدیریت داخلی(ISO) و در صورت نیاز، بسته بندی  در اختیار مصرف کننده قرار میگیرند. انواع تست های انجام شده به شرح ذیل میباشد.

تست آب(HydroTest) در دمای محیط و فشار یک اتمسفر

تست با فشار باد(Swollen) با فشار اتمسفریک لازم

تست مکانیکی ( در مورد بعضی از مخازن مخصوص که با استفاده از پلی اتیلن نشکن تولید میشود.) پرتاب از ارتفاع 5 متر.

Types of technical tests on tanks
linked polyethylene tanks manufactures products to 66,000 liters capacity and more than 500 kinds of products which are fully integrated all the ozone is produced
And the buyer can own tanks as single-layer or multi-layer order.

After visiting all the tanks and are produced in compliance with the internal control standards (ISO) and, if required, at the discretion of the consumer packaging as well. Types of tests are performed as follows.

Water Testing (HydroTest) at ambient temperature and atmospheric pressure

Testing with air pressure (Swollen) to atmospheric pressure

Mechanical testing (in the case of some special tanks with unbreakable polyethylene that is produced.) Throwing from a height of 5 meters.

Water, pressure test test test Bad, Mkanyky, making poly tanks, poly tanks designed Atyln, Atyln, Atyln, Buy Tanks Poly Tanks, water, polyethylene tanks, poly Atyln, break