طراحی و ساخت دی اریتورها

ساخت دی اریتورها

دی اریتورهای حرارتی در ظرفیت های بالاتر بنا به سفارش ساخته می شوند .

طراحی و ساخت دی اریتورها با توجه به آخرین کد استاندارد ASME انجام می شود .

تجهیزاتی نظیر پمپ سیر کوله، مبدل حرارتی، خلاء شکن، فشار شکن، ترموستات و پمپ های آب تغذیه به دیگ در شرایط خاص ترمودینامیکی و یا بنابر درخواست ارائه می گردند .

 Deaerator Design and Construction, Construction Deaerator, January Arytvrhay heat pump equipment, such as garlic, Cole, heat exchanger, vacuum breaker, pressure, temperature,

January Arytvrhay higher thermal capacity of the building are made to order.

Design and fabrication of ASME code deaerator according to the latest code done.
Equipment, such as pumps, feed bags, heat exchangers, vacuum breaker, pressure regulator, thermostat and boiler feed water pumps in certain circumstances or upon request thermodynamic offered.