شرح عملکرد دی اریتور حرارتی

دی اریتور حرارتی

آب ورودی پس از عبور از شیر کنترل وارد دی اریتور شده و توسط افشانک های مخصوص به محفظه پیش گرمکن پاشیده می شود .

در این مرحله بخشی از گازهای خورنده از آب جدا شده و آب داغ به قسمت مرکزی هدایت می گردد و سپس در این منطقه با بخار تبادل حرارت و جرم خواهد داشت .

گازهای خارج شده از آب به همراه بخار به سمت بالا حرکت کرده و به دلیل خاصیت غیر قابل تقطیر خود از طریق لوله تخلیه هوا خارج خواهند شد .

بخار موجود در مخزن، درجه حرارت داخلی سیستم را ثابت نگه داشته و به دلیل استفاده از کندانسور درونی کمترین میزان اتلاف بخار به وجود خواهد آمد .

دی اریتور حرارتی شامل افشانک های مخصوص، مخروط هدایت کننده بخار، شیر کنترل آب ورودی، شیر اطمینان، لوله تخلیه هوا، کنترل سطح آب، فشار سنج، حرارت سنج، آب نما، شیرآلات و متعلقات دیگر می باشد .

January Arytvrhrarty, deaerator, heat, control valve, spray special compartment preheater corrosive gases, heat transfer, mass gases coming out of the water, non-distilled, internal condenser, steam loss, special spray cone guidance steam, feed water control valve, valve, exhaust pipe, water level control, pressure gauges, temperature gauges, waterfront,

After crossing into the deaerator feed water control valve and the spray chamber for the pre-heater is broken.

Vapors in the tank, the internal temperature is kept constant and the system of internal condenser steam, there will be a minimal amount of waste.

Thermal deaerator includes a special spray cone steering steam, feed water control valve, safety valve, exhaust pipe, water level control, pressure gauges, temperature gauges, waterfront, valves and other accessories.