فیلتر پلاس

فیلتر پلاس

برای آب گیری لجن حاصل از فرآیند تصفیه می توان فیلتر پرس استفاده نمود . فیلتر پرس در فشارهای بالا عمل می کند .

فیلتر پرس نوع صفحه ای شامل صفحات عمودی است که در برابر یک دیگر قرار دارند و به وسیله جک های دستی یا هیدرولیکی در انتهای دستگاه محکم بهم فشرده می گردند . در صفحات مابین این صفحات لجن آبگیری می گردد و همین فضا ضخامت کیک را تعیین می کند .

ضخامت فیلتر پرس دارای سوراخ های به منظور تغذیه لجن به داخل فیلتر می باشند . صفحات را می توان از جنس پلی اتیلن ، پلی پروپیلن انتخاب کرد .

Refining, filter presses, hand jacks, hydraulic, pp. sludge dewatering, polyethylene, polypropylene,

For the wine filter press sludge treatment process can be used. Filter presses operate at high pressures.
Type of filter press consists of vertical plates that are placed against each other and with manual or hydraulic jacks are at the end of the late Holocene. The sludge dewatering screens are the same space between the plates determines the thickness of the cake.

Thick sludge filter press has to feed into the filter holes are. Pages can be made ​​of polyethylene, polypropylene chose.