مزایای استفاده از گاز ازن در تصفیه، ضدعفونی و از بین بردن بار میکروبی

روش اسمز معكوس

1- ازن یک ماده ضدعفونی کننده موثر و به مراتب بهتر از کلر، دی اکسید کلر، کلروآمین ها و رادیکال های هیدروکسیل می باشد.

2- مقاومت نسبی میکروارگانیسم ها در مقابل ازن بطور تقریبی بدین ترتیب است: باکتری های، ویروس ها، تخم ها و کیست های انگلی

3- مشاهده شده است که بعد از ازناسیون، میزان مصرف منعقد کننده ها کاهش یافته و سرعت عمل فیلتراسیون بالا می رود.

4- میکرو آلوده کننده‌های آلی در پساب در کنار مواد آلی طبیعی (NOM)یافت می شوند، اما غلظت آنها خیلی کمتر (در حدود µg/L0.1تا µg/L100) می باشد، که توسط ازن و رادیکال های ْOHبه طور نسبی از بین می روند.

5- تقریباً انواع فاضلاب اعم از صنعتی و خانگی را می توان توسط ازناسیون تصفیه نمود. شرایط عملیاتی مورد استفاده در ازناسیون، به نوع صنعت و نوع فاضلاب بستگی دارد.

6- براساس این جمع بندی، پیدا شدن انواع جدید میکروارگانیسم در پساب مانند تخم و کیست های انگلی، آشکار شدن انواع بیشتری از مواد آلوده کننده در آن را به دنبال دارد. همچنین افزایش سطح کیفی مورد نیاز برای فاضلاب و پساب، طراحان را بر آن داشته است تا فرآیند ازناسیون را مورد توجه قرار دهند.

 

1. Ozone is an effective disinfectant and is much better than chlorine, chlorine dioxide, chloroethyl amine and hydrocarbon radicals are Ksyl.

2. The relative resistance of microorganisms to ozone approximately as follows: bacteria, virus, parasite eggs and cysts

3. It is observed that after ozonation, filtration speed decreases coagulants consumption rises.

4. organic micro-pollutants in water, along with natural organic matter (NOM) are found, but their concentration is much lower (about μg / L0.1 has μg / L100) is, by ozone and OH radicals relative to destroyed.

5. Almost all types of domestic and industrial waste, whether it can be treated by ozonation. Terms used in ozonation, depends on the industry and type of waste.

6. Based on these conclusions, the emergence of new types of microorganisms in wastewater, such as eggs and parasitic cysts, revealing more types of pollutants that cause. It also increases the level of quality required for wastewater, the designers have to take into consideration the ozonation process.

 Eva filtered water, agricultural water filter, refrigerator water filter water purification water tek, water purification Aqua Star Aqua water Aqua Water Treatment Tayvan, Tk, Atmospheric Water Aqua, Aqua Life Water Treatment, Water Treatment Aqua Gold, household water treatment machine soft water, home water filtration system water tek, home water purifier soft water, water purification price of soft water, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, water purification price of water tek, price Purifier water water tek, water Purifier dealers soft water, water purification units representing water tek