مزایای کاربرد اشعه uv

تكنولوژی UV

– رفع موثر آلودگی میکروبی بدون آلودگی شیمیایی.

– ضدعفونی فوری بدون نیاز به مخزن تماس.

– ضدعفونی موثر میکروارگانیسم های مقاوم در برابر کلر و ازن.

– عدم ایجاد ترکیبات جانبی مضر و بیماری زا.

– عدم ایجاد طعم و بوی شیمیایی.

– عدم تغییر در کیفیت فیزیکی و شیمیایی.

– عدم ایجاد عوارض و حساسیت.

– عدم تخریب محیط زیست.

– Effectively eliminate microbial contamination without chemical contamination.
– Disinfected immediately without the need to contact the repository.
– Disinfection of microorganisms resistant to chlorine and ozone.
– Lack of harmful substances and pathogenic components.
– Lack of taste and smell of chemicals.
– No change in the chemical and physical quality.
– Lack of complications and sensitivity.
– Lack of environmental degradation.

Reverse osmosis, water treatment Kvatk, water purification soft water water purification water tek, water purification Aqua Star, Taiwan Aqua Water Treatment, Water Treatment Tech Aqua, Aqua atmospheric water, water purification Aqua Life, Gold Aqua Water Treatment, Water Purifier home soft water, home water filtration system water tek, home water purifier soft water, water purification price of soft water, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, water purification price of water tek, price of treating water tek dealers water Purifier soft water, water purification units representing water tek