سنگینی آب (TDS)

ممبران اسمز معكوس

TDS مخفف عبارت Total Dissolved Solid به معنای ” کل جامدات محلول” است. منظور از TDS کل مواد جامد محلول در آب است که برابر مجموع غلظت همه یونهای موجود در آب می باشد. مواد محلول در آب ممکن است از نظر ماهیت « آلی » یا « معدنی » باشند.

مواد غیر آلی ( معدنی ) حل شده در آب شامل : مواد معدنی ، فلزات و گازها می باشند. بعضی از مواد آلی به صورت ذرات کلوییدی هستند اما بیشتر مواد آلی به صورت محلول هستند. آلاینده های آلی ممکن است باعث بو ، رنگ و طعم نامطبوع آب شوند.

مواد حاصل از تجزیه گیاهان ، مواد شیمیایی آلی و گازهای آلی ، اجزای آلی محلول در آب را تشکیل می دهند.

بسیاری از مواد حل شده در آب نامطلوب هستند.مواد معدنی، گازها و مواد آلی حل شده در آب ممکن است موجب بروز رنگ ، طعم و بوی نامطلوب شوند. برخی از ترکیبات شیمیایی ممکن است سمی باشند و برخی از اجزای آلی محلول به اثبات رسیده است که سرطانزا هستند. البته باید توجه داشت که تمامی مواد محلول در آب نامطلوب نیستند. اما میزان مواد محلول مطلوب در آب بسیار اندک است.

واحد سنجش TDS ، میلی گرم در لیتر Mg/l می باشد که از آن با اصطلاح PPM یاد می کنند.

بنابراین جامدات و ناخالصی هایی که با عبور آب از سطوح و اعماق زمین در آب حل می شوند تشکیل TDS آب را می دهند. این همان مفهومی است که عموم مردم از آن به عنوان ” سنگینی آب” یاد می کنند.

شاید بارها شنیده باشید که گفته می شود آب فلان منطقه “سنگین” است و آب منطقه ای دیگر ” سبک ” است. منظور از این عبارات همان تفاوت TDS آب مناطق مختلف است. باید توجه داشت که این مفهوم با مفهوم علمی “آب سنگین” که یک مفهوم در شیمی آب است متفاوت است. آب سنگین یکی از ایزوتوپ های مولکول آب است و با عبارت عامیانه ” سنگینی آب” متفاوت است.

آنچه مسلم است هرچقدر ناخالصی های محلول ( خصوصا آن دسته از ناخالصی ها که برای بدن مضر هستند نظیرنیترات ) در آب کمتر باشد آب گواراتر و سالم تر خواهد بود. از طرفی کاهش TDS ممکن است تغییر طعم آب را به دنبال داشته باشد و از آنجا که طعم و مزه آب یک پارامتر نسبی است و برای مصرف کنندگان مختلف متفاوت است، آستانه تغییر مزه نیز قابل اندازه گیری نبوده و لذا در استاندارد ذکر نشده است.

می توان با کاهش TDS آب توسط دستگاههای تصفیه آب خانگی ، آبی به مراتب مطلوب تر و گواراتر تهیه و مصرف کرد. هر چه میزان TDS آب کمتر باشد، بر سلامت آب افزوده می شود. به وسیله تجهیزات تصفیه آب خانگی می توان میزان TDS آب را تا 90 در صد کاهش داد.

TDS stands for Total Dissolved Solid means “total dissolved solids” is. The TDS total dissolved solids in water, the total concentration of all ions present in the water. Water-soluble nature may be “organic” or “mineral” requirements.
Inorganic materials (minerals) dissolved in water, minerals, metals and gases are. Some of the organic material in the form of colloidal particles, but most are organic substances in solution. Organic contaminants may cause odor, color and unpleasant taste to the water.
Plants decay products, organic chemicals and gases, organic, organic water soluble form.
Many of the substances dissolved in water are undesirable Materials the minerals, gases and organic substances dissolved in water may cause the color, taste and smell are undesirable. Some chemicals may be toxic and some of dissolved organic components has proven to be carcinogenic. It should be noted that not all water-soluble poor. The desired amount of dissolved substances in water is very low.
Measurement of TDS, l Mg / l, which is used to refer to the term PPM.
So solids and impurities such as water passes through the surface and underground water TDS is dissolved in water are formed. This is the same concept that the general public as “heavy water” remember.
You may have heard that certain water area called “heavy” and other regional water “style” is. The purpose of this statement is the difference between TDS and different regions. It should be noted that the concept of the scientific concept of “heavy water” as a concept in water chemistry is different. Heavy water is one of the isotopes of water molecules and the slang phrase “heavy water” is different.
What is certain, however soluble impurities (especially those impurities that are harmful to the body, such as nitrate) in water is lower than fresh water and be healthier.
Can be reduced by TDS and domestic water purification systems, water is far more desirable and more palatable preparation and consumption. The amount of TDS in water is less, the quality of drinking water is added. Household water treatment equipment, water with TDS levels can be reduced by up to 90 per cent.

Reverse osmosis, water puri water, water purification, water purification sure Aqua Star Aqua atmospheric water, water purification Aqua Gold, household water treatment machine soft water, home water filtration system water tek, home water purifier soft water, water prices now soft water, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, water purification price of water tek, price of treating water tek, water Purifier dealers soft water, water purification units representing water tek