طبقه بندی آب ها

طبقه بندی آب ها

آب چشمه‌های تلخ

مهمترین ماده شیمیایی که در آب این چشمه‌ها موجود است و موجب تلخی مزه آنها می‌گردد، سولفات منیزیم می‌باشد، اما علاوه بر سولفات منیزیم ، اکثرا سولفات سدیم و کلرور سدیم هم در آنها وجود دارد.

 • سرچشمه‌ها : مهمترین چشمه‌های تلخ در آلمان می‌باشند. چشمه فریدریک هال در ماینینگن و چشمه مدکنت هایم در ورتنبرگ است.
 • فواید آن برای بدن : آبهای تلخ اثرات خوبی در برطرف کردن یبوست و چاقی دارند. آشامیدن آب این چشمه‌ها برای اشخاص ضعیف و کم خون و مسلول و نظیر این‌ها خوب نیست.

چشمه‌های کلرور سدیم

در آب این چشمه‌ها بیش از یک گرم املاح در لیتر موجود است و بیشتر این املاح نیز کلرور سدیم می‌باشد.

 • سرچشمه‌ها : چشمه‌های کیسینگن و نوی‌هاس واقع در آلمان از مهمترین چشمه‌ها می‌باشند.
 • فواید آن برای بدن : اشخاصی که مبتلا به سو هاضمه و یا چاقی زیاد می‌باشند و یا دستگاه تنفسی آنها خوب کار نکند، بر اثر آشامیدن این آبها بهتر می‌شوند.

آب های آهن‌دار

آبهایی که در یک لیتر آب آنها بیش از ده میلی گرم آهن به حالت محلول موجود باشد، از آنجائی که آبهای آهنی زود تجزیه و آهن آنها ته نشین می‌شود. معمولا در همان سرچشمه‌ آنرا می‌آشامند.

 • سرچشمه‌ها : نمونه‌ای از چشمه‌های آهن دار در ایران آب گرم محلات است. مهمترین چشمه‌های آهنی در آلمان چشمه‌های پیرمونت و چشمه شوالباخ و چشمه الکسی باد و غیره می‌باشد.
 • فواید آن برای بدن : آبهای آهن‌دار برای درمان کم خونی بسیار مفید می‌باشد.

آبهای گوگردی

این آبها دارای هیدروژن سولفوره آزاد و یا هیدروسولفور و یا هر دوی اینها می‌باشند ( بوی هیدروژن سولفوره ، شبیه بوی تخم مرغ گندیده است )

 • سرچشمه‌ها : آبهای گوگردی در اسک لاشاپل ( آخن ـ آلمان ) همچنین در بادن نزدیک وینه و در اکس لبن هم موجود است. در ایران نیز آب اسک ، نمونه‌ای از آبهای گوگردی است.

 

 • فواید آن برای بدن : آبهای گوگردی در درمان روماتیسم و امراض جلدی و مسمومیتهای فلزی تجویز می‌شود.

آبهای ‌آهک‌دار

این آبها دارای نمکهایی هستند که قسمت اعظم آنها کربنات اسید کلسیم و کربنات اسید منیزیم و گچ و انیدرید کربنیک می‌باشد.

 • سرچشمه‌ها : در آلمان چشمه‌های آن در ویلدونگن و وایسن بورگ و محلهای دیگر واقع می‌باشد. در ایران آب گرم راه همدان نمونه‌ای از آبهای آهک‌دار می‌باشد.
 • فواید آن برای بدن : آبهای آهکدار در درمان نارسایی کلیه و درمان ناراحتی اعصاب و درمان اگزمای پوست و غیره توصیه شده‌اند.

آب چشمه‌های آرسنیک‌دار

این چشمه‌ها دارای مقدار جزئی آرسنیک هستند که بعلت کمی مقدار اثر کشندگی ندارد بلکه بطور کلی برای تقویت بکار می‌رود.

 • سرچشمه‌ها : محل این چشمه‌های دورک هایمر ماکس کول واقع در آلمان و چشمه لویکو واقع در شمال ایتالیا می‌باشد.
 • فواید آن برای بدن : آشامیدن آب این چشمه‌ها برای رفع کم خونی و ضعف ناشی از کمی غذا و غیره مفید است.

آب های یددار

آب این چشمه‌ها را بیشتر برای آشامیدن و نه حمام گرفتن مصرف می‌کنند و ید موجود در آنها ، هم دستگاه گوارش و هم غدد گلو را تحریک به کار و ترشح می‌کند.

Bitter spring waters
The water is the most important chemical that is causing the bitter taste them, Epsom salt, but the addition of magnesium sulfate, sodium chloride, sodium sulfate and mostly they are there.
Source: most bitter springs are in Germany. Fried spring fashion spring Kent Rick Hall in Meiningen and I’ll be around Tnbrg.
Its benefits for the body: Bitter waters relieve constipation and obesity have a good effect. The water for the poor and low blood drinking and tuberculosis, and others not so good.
Sources of sodium chloride
The water in more than one gram of salt per liter of sodium chloride is also available and most of these minerals.
Source: Casing and new springs Haas of the springs are located in Germany.
Its benefits for the body: People who are suffering from indigestion or obesity or respiratory much good they do not get better by drinking this water.
Ferruginous waters
Water in a liter of water more than ten milligrams of iron is present in the solution, since the waters break early and ferrous iron is precipitated. Usually, the source of drinking it.
Source: The sample of iron in the hot springs neighborhoods. The steel springs and spring up in Germany Monte old springs and fountains Albakh Alexei wind and so on.
Its benefits for the body: iron water is very useful for the treatment of anemia.
Sulphurous waters
These waters contain free hydrogen sulfide or sulfur or both of these are hydrocarbons (hydrogen sulfide odor, like the smell of rotten eggs)
Source: sulphurous waters of La Ask Shapl (Aachen, Germany) and also in Baden near optimal and Akslbn are also available. Ask in the water, is an example of sulphurous waters.
Its benefits for the body: sulphurous waters in the treatment of skin diseases and intoxications Rma Tysm and given metal.
Limy waters
Much of this water contains salts that are acid and calcium carbonate, magnesium carbonate and gypsum acid and carbonic anhydride is.
Source: German sources and make it Vangaon Wilde ages Borg and other places is located. Hamedan in the hot water sample from the lime water is significant.
Its benefits for the body: the lime water in the treatment of kidney failure and treatment of disorders of the nerves and skin, eczema etc. are recommended.
Spring waters containing arsenic
The springs contain small amounts of arsenic due to the amount of work that is not lethal, but generally used for amplification.
Source: The source of our Haymr Devrek Kohl in Germany and one Lvykv springs in northern Italy.
Its benefits for the body: drinking water from this spring to eliminate anemia and weakness caused by a food and so helpful.
Iodinated water
The water is not for drinking, bathing and taking iodine in their throat glands and stimulate the digestive system and the releases.

Reverse osmosis, water purification sure, water treatment, water treatment Kvatk soft water, water purification water tek, Aqua water purification equipment for water purification Aqua Peru, Water Purifier soft water, home water filtration system water tek, soft water, water purification units , water Filter Aqua Life, the price of water purification soft water, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, water purification price of water tek, the price of domestic water purification soft water, water purification unit price of soft water, representing Purifier water water tek