خواص مهم آب و آب درمانی

سيستم تصفيه آّب خانگی آشپزخانه aqua-life

ـ رفع تشنگی و تنظیم تعادل آب در بدن.

ـ کمک به دفع سموم از بدن از راه ادرار و عروق.

ـ کاهش درجه حرارت بدن درتب (به‌علاوه در تب موجب دفع سموم و شستشوی دهان و معدن می‌شود).

ـ کمک به دفع عفونت‌ها و سنگریزه‌های کلیه و مجاری ادرار.

ـ افزایش مصرف اکسیژن و افزایش دفع ازت و گوگرد در ادرار.

روش‌های کاربرد آب در پزشکی

▪ برای درمان کم آبی بدن معمولاً پزشکان از روش‌های زیر استفاده می‌کنند:

ـ آب ساده خوراکی را زیاد به بیمار می‌خورانند.

ـ آب نمکی یا قندی تزریقی به‌نام سرم قندی ـ نمکی را به بیمار از طرق مختلف تزریق می‌نمایند.

شناسائی آب

اصولاً آب طبیعی معمولی برای تغذیه بدن انسان بسیار ضروری است و در صورتی که دارای خواص پزشکی باشد به‌نام آب معدنی گرم به مصرف درمان می‌رسد.

گازهای محلول در آب

آب آشامیدنی سالم برای انسان باید دارای مقداری هوا باشد که این هوا خود حاوی اکسیژن، ازت و… است. هر یک از این گازها عملی به خصوص در آب دارند. آبی که دارای مقدار فراوانی اکسیژن است از نظر بهداشتی دارای اهمیت فراوانی بوده، ولی از نظر خوردنی مشکلاتی را تولید می‌کند. مثلاً در لوله‌های فلزی رسوباتی را ایجاد می‌نماید.

Thirst-quenching and regulate the body’s water balance.
Helps to eliminate toxins from the body through urine and blood vessels.
Drtb decrease in body temperature (fever causes accumulation of toxins and rinsing the mouth and mine).
Urinary tract infections and kidney and helps to eliminate grains of sand.
Increased oxygen consumption and increased urinary excretion of nitrogen and sulfur.
● Water use in medical procedures
▪ to treat dehydration, doctors often use the following methods:
Plain water too sick Khvrannd food.
Salt or sugar water injection B. Intravenous sugar solution to inject patients in different ways.

● Identification of Water
Basically, the typical natural water is essential to human nutrition and if you have medical properties of warm mineral water therapy is known.

● gases dissolved in water
Safe drinking water for humans to have some air to the air contains oxygen, nitrogen, etc. Each of these gases is feasible, especially in water. Water with plenty of oxygen on health has been important, but it produces edible problems. For example, metal tubes creates the sediment.

Water-west point, Aqua Life water, water purification, water treatment Elijah soft water, water purification equipment for Aqua, Aqua Water Treatment Line, Pro Aqua water purification, water purification machine soft water, water purification machine soft water, Aqua Water Purifier Life-cost water purification soft water, water purification price soft water, domestic water prices soft water, water purification equipment prices soft water, water purification Aqua representation