دستگاه تصفیه آب ro

تصفیه RO

پیشرفته ترین روش تصفیه آب ، روش اسمز معکوس می‌باشد ، درفرایند اسمز معکوس ، در دستگاه تصفیه آب ، آب با فشار از یک سری غشاء ( ممبران) نیمه تراوا عبور داده می‌شود. این فشار خارجی در دستگاه تصفیه آب از فشار اسمزی طبیعی بیشتر است در نتیجه مولکول های کوچک تر از منافذ غشاء، عبور می کنند در حالی که مولکول‌های بزرگ تر قادر به عبور از غشاء نیستند و سپس در جریانی جانبی از کنار غشاء عبور داده شده و دفع می گردند.

در دستگاه تصفیه آب به روش اسمز معکوس ، جریان ورودی یا خوراک به دو جریان آب تصفیه شده و پساب غلیظ یا  تبدیل می شود.

• ظرفیت دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس Ro بین 1 تا 10000 متر مکعب در شبانه‌ روز میباشد.

• دستگاه تصفیه آب صنعتی RO قابلیت تصفیه انواع آب‌ سطحی، چاه، دریا تا شوری 45000 میلی‌گرم بر لیتر را دارد.

The most advanced water purification, reverse osmosis, reverse osmosis process, the water treatment system, water pressure of a membrane (membrane) is semipermeable password. The external pressure is higher in the water than normal osmotic pressure
As a result, molecules smaller than the pores of the membrane, pass
While larger molecules can not pass through the membrane And then a bypass passage through the membrane and excreted.
The reverse osmosis water purification units, input or feed stream into two streams of water and waste water becomes thick.
• Capacity Reverse Osmosis Water Purifier Ro is between 1 and 10,000 cubic meters per day.
• Industrial RO water treatment system capable of treating a variety of surface water, wells, sea salt has 45,000 milligrams per liter.

Water, soft water company, the price of soft water, water treatment, household water treatment, household water treatment water tek, household water treatment in Karaj, soft water, domestic water filters, water purification systems, home water purifier water tek, water system Safe, Sfe site water, Safe water company, the price of water purification soft water, water purification units representing