هوزینگ های فیلتر تصفیه

هوزینگ های فیلتر تصفیه آب

آب قبل از ورود به دستگاه اسمز معکوس، حتما تصفیه مقدماتی می گردد. هوزینگ های فیلتر تصفیه آب جهت عملیات پیش فیلتراسیون قبل از سیستم های اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون جهت حذف ذرات معلق تا میکروناژهای پایین مورد استفاده قرار می گیرند.

Before entering the water, reverse osmosis system,
You must be a preliminary purification. Pre-filter housing for water purification and filtration systems before reverse osmosis, nanofiltration and ultrafiltration to remove particles down to Mykrvnazhhay are used.

Water treatment Water Safe, Safe water machine, water purifier sales Safe, water treatment, household water treatment, household water treatment water tek, soft water, domestic water treatment, water treatment equipment, household water purifier water tek, home water purifier Branch , Safe water system, water site Safe, Safe water company, the price of water purification soft water, water purification equipment water tek