فیلتر کربن بلاک دستگاه تصفیه آب

فیلتر کربن بلاک

 این فیلتر از کربن یک تکه استوانه ای شکل ساخته شده که دور تا دور آن با نوار توری شکل پوشانده می شود. معمولا بعنوان فیلتر مرحله سوم و به ندرت مرحله دوم در دستگاه تصفیه آب واترتک استفاده میشود.

عملکرد آن مشابه فیلتر کربن گرانول بوده و تکمیل کننده فرایند تصفیه آن می باشد، این فیلتر هم باعث حذف برخی آلاینده های شیمیایی اب مانند کلر و مشتقات آن نظیر تری هالومتان و همچنین باعث شفافیت و از بین رفتن رنگ ، بو و طعم نامطبوع اب شده و قادر به حذف ذرات کربنی آزاد شده از فیلتر دوم و بطور کلی ذرات معلق بزرگتر از ۵ میکرون نیز است. زمان تعویض آن نسبت برابر دارد با میزان آلاینده های شیمیایی و مصرف آب ، تقریبا زمان مناسب برابر با ۶ ماه برای آب های شهری و برای منابع دیگر آب بسته به دو پارامتر فوق الذکر با مشورت کارشناس دارد. معمولا کربن در انواع مختلف روی کیفیت آب تاثیر گذار است ولی نوع مرغوب تر آن از COCONAT یا نارگیل ساخته می شود.

The carbon filter is a cylindrical piece built around it is covered with mesh tape.
Usually the third phase filter and the second phase of a water treatment system Vatrtk rarely used. Its function is similar to granulated carbon filter And the filtration process is complete, the filter also removes some chemical contaminants such as chlorine and its derivatives, such as trihalomethanes and also transparency and
The disappearance of the color, smell and taste unpleasant to remove water and carbon particles released from the second filter particles larger than 5 microns and generally well.The replacement ratio is equal With chemical emissions and water consumption,Almost time equal to 6 months for urban water and other water sources close These two parameters are expert consultation. Usually carbon in different types of higher quality, but its impact on water quality of COCONAT or coconut can be built.

Water company Safe, Safe Water Agency Safe water, water treatment, household water treatment, household water treatment water tek, household water treatment in Karaj, soft water, domestic water treatment, water treatment equipment, household water purifier water tek, Safe water system site water Safe, Safe water company, the price of soft water water purification, water purification units representing