زنگ آهن در آب آشامیدنی

زنگ آهن در آب آشامیدنی

معضل دیگر در شهرهای دنیا، شبکه لوله کشی فرسوده و پوسیده است. این شبکه ها باعث می شوند که آب آشامیدنی، دارای زنگ آهن و رسوبات جدا شده از سیستم های قدیمی باشد.

پوسیدگی لوله ها باعث می شود که خاک، گل، شن و ماسه وارد آب آشامیدنی شهرها شود و سلامتی شهروندان را با مشکل مواجه سازد

Another problem in cities around the world, Pipeline network is old and worn. These networks are made of water, with rust and sediment from the old system. Corrosion of pipes makes the dirt, mud, sand, drinking water and the health of the citizens of cities makes it difficult to

Safe Water Water Treatment, Water Purifier Water Safe, Safe selling water purifier, water, soft water treatment, water treatment, household water treatment, household water treatment water tek, Household water treatment Household water treatment in Karaj, soft water, the water treatment plants, water purification system water tek, soft water, water purification equipment, water company, Safe, Safe water