مشخصات فنی دستگاه سختی گیر

مشخصات فنی دستگاه سختی گیر

مشخصات فنی دستگاه سختی گیر
1-    مخزن دستگاه سختی گیر جهت فشار کار بر حسب PSIG با اتصال جوش دو سر عدسی پایین طراحی شده است و هر مخزن دارای دو دریچه بازدید می باشد .
2-    پوشش داخلی مخزن با یک لایه ضد زنگ و سه لایه رنگ اپوکسی ضخیم و سطح خارجی آن با ضد زنگ و رنگ روغن مناسب پوشانده می شود .


3-    مخزن دستگاه با توجه به ظرفیت فشار کاری متناسب را تحمل می کند .
4-    دستگاه پایینی مخزن دو جداره مجهز به استرلینرهای کف (آب جمع کن) و سطح بالایی مخزن مجهز به نازلهای آب جمع کن از جنس P.V.C می باشند .
5-    دستگاه مجهز با نانومتر، شیر هواگیری، شیر تخلیه، شیر نمونه برداری و نیمه اتومکانیک چند راهه است .
6-    رزین های مصرفی از جنس کاتیونی با بالا ترین کیفیت می باشند .
تذکر
به منظور طراحی و ساخت دستگاه سختی گیر ارائه اطلاعات زیر الزامی می باشد .
–    میزان سختی کل
–    حجم آب مورد نیاز برای مصرف
–    مدت زمان کاری دستگاه سختی گیر

1 – Tank softening plant for PSIG pressure by connecting the two ends of boiling down the lens is designed with two valves per cylinder is viewed.
2 – the inner lining of the tank with a layer of stainless steel and epoxy paint three layers thick and the outer surface is covered with anti-rust and good paint.
3 – Reservoir pressure device according to the suit’s carrying capacity.
4 – The device is equipped with a double bottom floor Astrlynrhay (water collection), and high levels of water collection tank equipped with nozzles are made ​​of PVC.
5 – The nanometers device, air valve, drain valve, valve manifold is sampled and half Atvmkanyk.
6 – cation resins made ​​with the highest quality are used.
Hint
The following information is provided to the design and construction of a water softener is required.
– The amount of total hardness
– The volume of water needed for consumption
– Time machine softener

 Rehabilitation taker, water softening plant, resin uptake of cationic materials, manufacturing water softener, water softener, electronic water softener, water softener resin, magnetic water softener, water softener and poly phosphate, polyphosphate water softener, hard package stuck, what softener, drain valve, air valve design, softening plant, softening plant tank