دستگاه سختی گیر SOFTENER

سختیگیر رزینی

سختی گیر مدل AB برای تهیه آب نرم جهت آب تغذیه دیگ بخار و دستگاه های حرارتی و حذف ناخالصی های محلول در آب بر مبنای خاصیت تبادل یونی رزین بکار می رود .
متداول ترین ناخالصی هایی که با استفاده از این نوع سیستم حذف می شوند شامل یون های مثبت از قبیل کلسیم و منزیم می باشد .


رزین دستگاه سختی گیر پس از حد معینی به حد اشباع می رسد ،
برای احیای آن کافی است رزین را با استفاده از محلول کلر و سدیم شستشو داد تا رزین احیا شده
و خاصیت سختی گیری خود را بازیابد .
قابل ذکر است طراحی های دستگاه ها با توجه به تقاضاهای اعلام شده
و به صورت اتومکانیک و نیمه اتومکانیک و یا دستی با نازلترین قیمت و با بالاترین کیفیت و بیشترین دوام ارائه می گردد

.AB model for providing soft water softener for boiler feed water heating system and remove water-soluble impurities on the properties of ion exchange resin is used.
The most common impurities are removed from the system when using this type of positive ions such as calcium and magnesium are included.
Resin softening plant reaches saturation after a certain limit,
It is sufficient to restore the resin using a solution of sodium chloride and washed the resin regenerated
And restore its softening properties.
It is designed according to the demands of the machine’s
And a half Atvmkanyk Atvmkanyk or manually at the lowest price with the highest quality and most durable offered.

 Production softener, industrial water softener installation water softener ion exchange resins, boiler feed, property softening, softening plant SOFTENER, thermal devices, resins, resin softening plant, water softener model