شرح خدمات شرکت در ساخت و نصب تجهیزات فاضلاب شهری و صنعتی

تجهیزات تصفیه فاضلاب

1-    پمپ های مستغرق فاضلابی و لجن / پمپ های مارپیچ
2-    شبکه های آشغالگیر دستی و مکانیک / آشغال خرد کن


3-    دستگاه هواده مکانیکی / لجن روب مکانیکی (از نوع زنجیری پل دوار پل ثابت با محور دوار)
4-    چربی گیر دستی و مکانیکی / بلوگرهای تولید هوا فشرده
5-    دستگاه کلریناتور (مایعی یا گازی)
6-    کانال و تنوری و صفحه اریفیس جهت اندازه گیری میزان جریان / مخازن هضم و تلفیظ کننده لجن

1 – Submerged Sewage Sludge Pumps / Screw Pumps
2 – Manual and Mechanical Shghalgyr networks / recycle crushing
3 – Mechanical aeration / sludge remover mechanical (chain-type bridge fixed bridge rotating rotary axis)
4 – Fat-consuming manual and mechanical / Blvgrhay compressed air production
5 – Chlorinator (liquid or gaseous)
6 – Channel and the oven orifice plate to measure the flow rate / tank sludge is digested and Tlfyz

Water and wastewater treatment, industrial waste crushing, Blvgrhay manufacturing, mechanical aeration device, the device Chlorinator, Shghalgyr networks, slush, mechanical, and Tlfyz digestion tanks, a pump winding, oil-consuming manual