سختی آب

سختی آب

در بیشتر مواقع آب تصفیه شده حاوی املاح معدنی و نمکهای محلول بوده و کاملاً خالص نمی باشد. سختی آب شاخص کلیه املاح محلول نبوده و فقط برخی آنیونها و کاتیونهای آب را شامل می شود. سختی آب در درجه اول به ترکیبات کلسیم و منیزیم و به میزان کمتری به سایر یونهای فلزی با ظرفیت بالا مانند آهن، منگنز، آلومنیوم، سرب، استرنسیم، باریم مرتبط می باشد. بطور کلی آب سخت چه در بخش صنایع و چه مصارف خانگی و بهداشتی مشکلاتی را سبب می شود.

In most cases, water containing dissolved minerals and salts are not pure. Hardness index all soluble salts of anions and cations, not just some water included. Water hardness is primarily calcium and magnesium compounds and less capacity to other metal ions such as iron, manganese, aluminum, lead, strontium, barium is relevant. In general, the hard water in industries and households and cause health problems.

Production Gyr, tough hard water, softening plant Gyr, softener package cations, anions and water, hard water, water, water softener softener softener and poly Fsfat, Mghnatysy, Rzyny, softener softener softener poly Fsfat, Pkyj, Chyst, softener salts are soluble