مهمترین مشکلات ناشی از استعمال آب سخت در صنعت

سختی گیر مغناطیسی آب

مهمترین مشکلات ناشی از استعمال آب سخت در صنعت

از جمله مهمترین مشکلات ناشی از استعمال آب سخت در بخش صنعت، تشکیل لایه های رسوبی بر جداره دیگهای بخار، لوله های آب داغ و تأسیساتی است که در مجاورت آب داغ قرار دارند. تجمع و افزایش ضخامت این لایه ها با مرور زمان منجر به عدم عملکرد مناسب هیترها، نیاز به صرف انرژی بالاتر و افزایش هزینه های نگهداری، تعمیرات و راهبری سیستمها می شود. لایه های آهکی همچنین می توانند علاوه بر آسیب به ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، خوردگی تأسیسات و افت فشار ‌آب، محیط مناسبی را برای رشد باکتریها فراهم می آورند که به تبع مشکلات ثانویه ای را سبب خواهند شد. سختی آب می تواند توسط روی که از لوله های گالوانیزه جدید نشأت می گیرد به تدریج افزایش یابد. بنابراین هر چه آب مصرفی خالص تر باشد، کارایی سیستمها بالاتر بوده و مشکلات خوردگی در مدت زمان طولانی تری ایجاد می شود.

The problems of using hard water in industry

Among the problems caused by hard water use in the industrial sector, composed of sedimentary layers on the walls of boilers, hot water pipes and hot water installations are located in the vicinity. Concentration and thickness of this layer increases with time, leading to a lack of proper functioning heaters, requiring higher and higher energy costs for maintenance, repair and operating system. Calcareous beds can also further damage the machinery and industrial equipment, facilities, corrosion and water pressure drop, providing a favorable environment for the growth of bacteria which consequently will cause secondary problems. Water hardness can be on a new galvanized pipe emanated gradually increased. Therefore, the water consumed is purer, higher system performance and corrosion problems in the longer occurs.

Magnetic hard water in industry, water heaters, water softener Astkhr, Bkhar, Snty, water softener, water softeners, water softener Mvtvrkhanh, Mghnatysy, Pkyj, softener water softener water softener Kva, Chyst, Rsvby, layers machinery Snty, equipment and heaters