سرب آب (Pb)

سرب در لوله های آب

سرب برخلاف مس و روی در بدن انسان انباشته می‌شود و متابولیسم بدن نیز چندان نیاز قابل توجهی به این ، فلز ندارد. مسمومیت با سرب ، به همراه کم خونی ، بی‌اشتهایی و دردهای عضلانی است. این عوارض گویا زاییده جایگزین شدن سرب بجای کلسیم در ترکیب استخوانهاست که مرکز خون سازی می‌باشند. علاوه بر این ، سرب ، عملکرد آنزیمهای سازنده هموگلوبین را مختل می‌نماید.

سرب که به آسانی از طریق پوست ، مخاط ، تنفس و تغذیه جذب می‌شود، به علل مختلف در محیط زیست پراکنده است. از مهمترین این علل وجود سرب در سوخت اتومبیلهاست. در ضمن وجود بعضی آلیاژهای سربی که بعنوان لوله‌های انتقال آب مورد استفاده قرار می‌گیرند. مقدار مجاز سرب در آبهای شهری ، کمتر از 0.5 ppm است.

Unlike copper, lead and zinc in the human body requires considerable accumulation and metabolism of the body, so the metal does. Lead poisoning, with anemia, loss of appetite and muscle aches. The effects of replacing lead instead of calcium as if born in the composition of their bones that the blood center. In addition, lead to impaired function of hemoglobin, enzymes manufacturer.
Easily lead to the skin, mucous membranes, respiratory and feeding absorbed, for various reasons in a distributed environment. The most important factor is the presence of lead in petrol cars. In addition, there is some lead alloys that are used as water transmission pipes. The amount of lead allowed in municipal waters, is less than 0.5 ppm.

Hygienc water treatment, water purification Safe water, water purification Pure water evaporative desalination, desalination Wikipedia, desalination of agriculture, the woman chlorinated water, Drumsticks pool, selling water ionizer alkaline, ionized water benefits, benefits ionized water, water purification installation in Tehran, Karaj representing water treatment, water purification units represent Branch, chlorine manually