مس آب (Cu)

مس ، در آبهای طبیعی بندرت دیده می‌شود و وجود ترکیب سولفاتی آن برای ماهیان بسیار مضر است، بطوری که 0,12 میلیگرم در لیتر آن در آب برای ماهی قزل آلا کشنده است و انواع دیگر ماهیها به این ماده ، حساس هستند و مقاومترین ماهیها در محیطی با 1.2 میلیگرم سولفات مس خواهد مرد. در پس‌آبها ، غالبا بعلت عبور آن از مبدلهای حرارتی مس و یا معرف سولفات مس در استخرهای شنا برای جلوگیری از رشد انگلها ، می‌توان به مقدار قابل توجهی مس برخورد نمود.

مقادیر زیاد مس در آب ، علاوه بر ایجاد طعمهای نامطلوب و نامطبوع ، باعث پیدایش لکه‌های سیاه ، روی موزائیک ، کاشی و لباسهای سفید در حین شستشو خواهد بود. مقدار 1.0 ppm از مس در آبهای شهری مجاز تعیین شده است. (بدن انسان روزانه به 1 – 2 میلی گرم مس نیاز دارد). روی (Zn)

وجود انسان همانند مس به روی نیاز دارد (حدود 100 میلیگرم در روز) و این فلز ، همانند مس از طریق ادرار و مدفوع قابل رفع است و در بدن انباشته نمی‌شود و از اینرو از نظر سلامتی ، حتی 40 ppm مجاز می‌تواند باشد، ولی مقادیر بیش از 5 ppm آن در اثر تولید هیدرات و هیدروکربنات روی ، طعم نامطبوعی در آن ایجاد می‌کند و آبهای قلیایی ، حتی رنگشان هم شیری می‌شود.

Copper sulfate compounds in natural waters are rarely seen and it is very harmful for fish,0.12 mg per liter of water so that it is lethal to rainbow trout And other types of fish in this article, are sensitive and resistant fish will die in an environment with 1.2 mg of copper sulfate . Wastewater , mostly due to the passage of heat exchangers made of copper or copper sulfate reagent in swimming pools to prevent  Alg·ha growth, significant amounts of copper can be treated.

High levels of copper in the water, in addition to bait unpleasant, causes black spots on mosaics, tile and white clothes during the wash. Value of 1.0 ppm of copper in urban waters is permitted. (Human body daily to 1-2 mg of copper required).

Zinc (Zn)
Human needs, such as copper and zinc (100 mg daily) and the metal, like copper in the urine and feces removed and does not accumulate in the body and therefore the health, even 40 ppm can be allowed,However, higher amounts of 5 ppm and hydrate the production of hydrocarbons on, it creates unpleasant taste and alkaline waters, the primary color is even.

Aqua Water Purifier Vienna, sand filtration, desalination, industrial effluents Hormozgan, hybrid desalination, water ionizer, alkaline water ionizer, water ionizer price, desalination, industrial, domestic water purifier Branch, Water Purifier Tehran, Karaj water treatment system, the woman chlorine, chlorination of water, waste water chlorination