آنتی اسکالانت ( ماده ضد رسوب )

ماده ضد رسوب انتی اسکالانت

رسوب به معنای ته نشینی و انباشته شدن ذرات ریز جامد بر روی یک ممبران(غشا) به گونه ای است که باعث مسدود شدن ممبران گردد. بدون ابزار و وسایل جلوگیری از رسوب ،ممبران ها ومجاری آب در المنت های ممبران به دلیل ته نشینی و رسوب گازهای محلول در آب همچون کربنات کلسیم ،سولفات کلسیم و سولفات باریم مسدود خواهند شد. بیشتر آب های معدنی دارای غلظت نسبتا بالای کلسیم ،سولفات ویون های بی کربنات هستند.

در عملیات نمک زدایی ممبران در نسبت های بالای باز یافت، حد محلولیت گچ و کلسیت از سطوح اشباع فراتر رفته وباعث شکل گیری کریستال (کریستالیزاسیون) بر روی سطوح ممبران می گردد.مسدود شدن سطوح ممبران با رسوباتی که بر روی آن شکل می گیرد نفوذ و سیلان جریان آب را کاهش می دهد و به همین دلیل نیز هزینه های رسوب زدایی افزایش پیدا می کند.

رسوب گذاری در سیستم های اسمز معکوس تاثیر جدی در میزان نفوذ پذیری وتراوایی آنها دارد به نحوی که پس از یک دوره کارکرد این سیستم جریان ورودی آب به آنها سریعا کاهش می یابد. البته زمان رسوب گذاری این سیستم تا حد زیادی بستگی به نوع رسوبات و میزان اشباع بیش از حد نمک محلول در آب دارد. از نظر اقتصادی بسیار به صرفه تر خواهد بود که از شکل گیری رسوب حتی المقدور جلوگیری کنیم وحتی اگر مواد ضد رسوب قوی در اختیار داشته باشیم اجازه ندهیم رسوبات ضخامت پیدا کنند زیرا شکل گیری رسوب اغلب اوقات مجاری خوراک ورودی المنت سیستم اسمزی را مسدود می سازند و در نتیجه فرایند پاک سازی و رسوب زدایی را بسیار گران تر وزمان بر می سازد.

Means solid sediment deposition and accumulation of fine particles on a membrane (membrane) in a manner that is blocking the membrane.No means of preventing sediment, water channels in membranes and membrane elements due to deposition of water-soluble gases such as calcium carbonate, calcium sulfate and barium sulfate will be blocked. Mineral water contains high concentrations greater calcium, sulfate and bicarbonate ions are.

Membrane desalination operations at high recycle ratio, the solubility of gypsum and calcite saturation levels are exceeded, causing the formation of crystals (crystallization) on the membrane surfaces.Blocking the membrane surfaces on which it is formed by sediment flux penetration and reduces water flow And therefore increases the cost of removing sediment.

Fouling in reverse osmosis systems have a serious impact on the permeability andTheir permeability, so that after a period of operation of the system is reduced inflow of water into them immediately.However, this system greatly depends on the time of deposition of sediments and saturation excess salt is dissolved in water. Would be more economically efficient as possible to avoid the formation of depositsAnd even if we have strong anti-fouling materials allow sediment thickness found Because the formation of sediment often clogged ducts feed element osmosis systems and As a result, the process of cleaning and de-scaling makes it much more expensive and time consuming.

Bane Water Purifier, Water Purifier Blumer, new water desalination device Snty, solar desalination, desalination, there is a wick, the water is ionized, alkaline ionized water, light, and alkaline ionized water, domestic water treatment in Tehran, Karaj, domestic water purifier, home water purifier, Karaj, chlorination tanks of water, chlorinated water, drinking water chlorination