رقیق سازی (Dilution)

رقیق سازی آب

زمانی که برای تأمین آب جهت توزیع در یک سامانه آبرسانی، امکان استفاده از چند منبع آب خام یا کیفیت های متفاوت وجود داشته باشد، بحث رقیق سازی قابل طرح خواهد بود. به طور معمول غلظت های بالاتر از حد مجاز نیترات در منابع آب زیرزمینی مشاهده می شود و در مقابل، آب های سطحی اغلب دارای غلظت نیترات کمتری هستند. از این رو در یک سامانه آبرسانی می توان از اختلاط آب های سطحی با آب های زیرزمینی که دارای غلظت های متفاوتی از نیترات می باشند، برای تعدیل این آلاینده استفاده نمود.

گاهی به دلیل گستردگی سامانه آبرسانی امکان فراهم نمودن شرایط اختلاط بهینه ممکن نیست. وجود مخازن متعدد و پراکنده در سطح شهر که از منابع چندانه تغذیه می شوند، مدل طراحی شبکه آبرسانی و سرعت مصرف آب در معامله توزیع، همه از عواملی هستند که دستیابی به اختلاط بهینه را دشوار می سازند.

از سوی دیگر با افزایش غلظت نیترات در منابع آب زیرزمینی، به همان نسبت به حجم بیشتری از آب خام دارای نیترات کم برای رقیق سازی نیاز خواهد بود. در شرایط ایده آل (در دسترس بودن آب بدون نیترات) برای کاهش غلظت نیترات 100 میلی گرم در لیتر (در یک حجم آب) به غلظت نیترات 25 میلی گرم در لیتر، نیاز به 3 حجم آب بدون نیترات می باشد. حال در صورتی که غلظت نیترات به 200 میلی گرم در لیتر برسد، نیاز به 7 حجم آب بدون نیترات برای رسیدن به آب دارای نیترات، 25 میلی گرم در لیتر است.

در شرایط واقعی و به طور معمول، آب های سطحی نیز خود دارای مقداری نیترات می باشند که در نتیجه نیاز به حجم بیشتری از آب برای رقیق سازی است و به خصوص زمانی که منابع تولید و انتشار ترکیبات نیتروژن و فرآیند نیترات سازی همچنان فعال باشند، عملیات رقیق سازی به مرور قابلیت خود را برای کاهش نیترات از دست می دهد و دیگر راه حل قابل اطمینانی نخواهد بود.

When the supply of water to the distribution of a water supply system, availability of raw water sources or different qualities exist, the dilution of the project.Typically concentrations above the limit of nitrate in groundwater supplies can be observed. In contrast, surface water nitrate concentrations less often.

Sometimes, because of the extent of water supply system may not provide optimum mixing conditions.In ideal conditions (availability of water without nitrate) to reduce the nitrate concentration of 100 milligrams per liter (in one volume), the nitrate concentration of 25 milligrams per liter, 3 volume water without nitrate is needed.However, if the nitrate concentration is 200 mg per liter, to 7 volumes of water to water containing nitrate, nitrate is 25 mg per liter.

In real terms and as usual, the surface water also contains nitrate are Resulting in a greater volume of water needed to dilute the Especially when emissions of nitrogen compounds and nitrification processes are still active, Actions to reduce nitrate dilution gradually loses its ability and will not be a reliable solution.

Water Purifier kflow, Water Purifier puricom, the royal household water treatment plant of the Bushehr nuclear desalination, desalination pilot, properties of ionized water, ionized water machine, water purifier home price in Karaj, ionized water, advantages and disadvantages of desalination, water purification units represent Branch, water Purifier sale in Karaj, chlorine, chlorine water, chlorine water