ویژگی‌های فیزیکی یا ظاهری آب

تصفیه آب west point

ویژگی‌های فیزیکی آب نظیر بو، مزه، کدورت، درجه حرارت و رنگ آب می‌تواند آب را برای مصرف کننده نامطلوب سازد.

بو و طعم

اساسی ترین مساله در مورد آب تصفیه شده عدم داشتن بو و طعم می‌باشد، بوی آب قاعدتا ارتباط نزدیکی با طعم آن دارد. عوامل مختلفی در ایجاد طعم و بوی آب موثر است. ازجمله این عوامل جلبک‌ها، تجزیه گیاهان آبزی، محصولات حاصل از کلرینه نمودن آب نظیر کلر و فنل‌ها و آب‌های راکدی که در انتهای سیستم توزیع ساکن می‌مانند.

کدورت آب

پدیده ای است که میزان زلال بودن یا شفافیت آن را مشخص می‌کند و یکی از معیارهای تعیین کیفیت ظاهری آب است. کدورت معمولا به علت وجود مواد معلّق در آب ایجاد می‌شود. در برنامه های تهیه، تامین و توزیع آب بهداشتی معیار کدورت نیز مورد توجه است. و معمولا برای کدورت‌های قابل توجه از واحد J.T.U برای سنجش استفاده می‌شود و برای کدورت‌های پایین از واحد N.T.U استفاده می‌گردد.

آب خالص معمولا بی رنگ است. رنگ آب آلوده نشده می‌تواند ناشی از مواد در حال گندیدگی زمین یا نمک‌های فلزی موجود در طبیعت (آهن و منگنز) باشد. آلاینده های صنعتی نیز می‌توانند بوجود آورنده طیف وسیعی از رنگ‌ها در آب‌های پذیرنده باشند. رنگ آب معمولا با واحد هیزن که معروف به مقیاس پلاتین ـ کبالت است، بیان می‌شود.

دمای آب

از آنجایی که گوارایی آب مربوط به میزان اکسیژن محلول در آن می‌باشد هرقدر دمای آب بالاتر باشد میزان حلال یّت اکسیژن محلول در آن کمتر خواهد بود لذا آب به اصطلاح گرم با دمای 20 درجه بالاتر اکسیژن کمتری در بر دارد و مورد رضایت مصرف کننده نیست در حالی که آب با دمای بین 5 تا15 درجه سانتیگراد اکسیژن محلول بیشتری در خود دارد که گوارا و مطلوب است البته دمای پایین تر از 5 درجه نیز برای نوشیدن مطلوب نیست.

غلظت یون هیدروژن در آب با معیار PH سنجیده می‌شود. این ویژگی یکی از مهم ترین خواص فیزیکو ـ شیمیایی آب محسوب می‌شود. زیرا گزینه بهینه در مورد بهسازی آب به PH آن بستگی دارد. در آب نزدیک خلوص، غلظت یون‌های H+ و OH- خیلی کم و تقریبا نزدیک به هم هستند، چنین آبی را خنثی گویند. که PH آن در 25 درجه سانتی گراد حدود 7 است. در شرایطی که غلظت یون هیدروژن بیش از یون هیدروکسیل باشد PH کمتر از 7 و آب اسیدی است در صورتی که غلظت یون هیدروکسیل بیش از یون هیدروژن باشد PH بیشتر از 7 و آب قلیایی است.

 

The physical properties of water, such as smell, taste, turbidity, temperature and water color can make the water unsuitable for consumption.
Smell and Taste
The main problem is the lack of smell and taste of water, the water should smell is closely related to its taste. Various factors influence the development of taste and smell of water. Among these factors, algae, aquatic plants degradation products of chlorinated water such as chlorine and phenols and remain static, stagnant water in the bottom of the distribution system.
Turbidity
Phenomenon that determines its level of transparency and a clear or apparent water quality criteria. Turbidity is caused due to the presence of suspended matter in water. In preparation programs, health, water supply and distribution of turbidity standards are considered. And usually noticeable turbidities JTU unit used to measure the NTU units are used for low turbidities.
Pure water is colorless. The color of the water is not polluted resulting from sepsis earth metal salts in nature (iron and manganese) is. Industrial pollutants can also create a wide range of colors are receiving waters. Hazen color of the water is usually known as the platinum-cobalt scale is described.
Water temperature

PH is measured with a standard concentration of hydrogen ions in water. This feature is one of the most important physicochemical properties is water. For optimal choice depends on the improvement of water PH. Near the water purity, concentration of H + ions and OH- are very low and near to, say, a blue neutral. PH at 25 ° C, which is about 7. While the concentration of hydrogen ions than hydroxyl ions and water is less than 7 is acidic PH if the concentration of hydroxyl ions than hydrogen ions and water PH greater than 7 is alkaline.

Water-west point, Aqua Life Water, water purification systems, water treatment Elijah soft water, water purification system water tek, Water Purifier soft water, water purification system water tek, home water purifier soft water, water purification water tek price the price of water purification soft water, water purification price water tek, the price of domestic water purification soft water, domestic water price water tek, water Purifier price soft water, water purification unit price of water tek