پالایه یا صافی شنی کند

صافی شنی کند

‌ تقریبا در سراسر جهان متداول است، به عنوان روش استاندارد برای بهسازی آب در سطح اجتماعات کوچک و موسسات با مصرف محدود کاربرد دارد. مهمترین بخش صافی شنی کند، بستر شنی آن است که ارتفاعی در حدود 2/1 متر دارد.

برای ساختن این نوع صافی، حوض‌ها یا مخازنی از بتون ساخته و در کف آن مجاری فرعی و اصلی با آجر، تمبوشه (سفالی) یا لوله برای خروج آب تعبیه می‌نمایند و بر روی آن‌ها به ترتیب سنگ ریزه و شن نرم می‌ریزند و دانه های شن با دقت بسیار برگزیده می‌شوند بطوری که ترجیحا گرد باشند و قطر موثر آن‌هابین 15/0 تا 35/0 میلی متر باشد. شن‌ها لازم است تمیز و عاری از خاک رس ومواد آلی باشند. آب هدایت شده یا ذخیره شده بر روی صافی به کمک نیروی ثقل از خلل و فرج قشرهای ماسه و شن و سنگ ریزه عبور کرده و بوسیله مجاری زیر صافی جمع آوری می‌شود.

سطح بستر صافی‌های کند از وسعت قابل توجهی برخوردارند به طوری که یک متر مکعب بستر صافی، سطحی در حدود 15000 متر مربع دارد. آب به آهستگی دربین ماسه تراوش می‌کند (فرایند عبور بیش از 2 ساعت به طول می‌انجامد) ودر طی عبور خالص سازی از طریق چند فرایند صورت می‌پذیرد که عبارتند از پالایش مکانیکی، ته نشینی، جذب سطحی، اکسیداسیون بیوشیمیایی که هر یک سهم ویژه ای در بهسازی آب دارند. بازدهی این صافی بطور معمول 4/0ـ1/0 متر مکعب آب در ساعت در متر مربع سطح می‌باشد.

لایه زیستی تشکیل شده بر روی سطوح بستر، فعالیت زیست شناختی بسیار خوبی در بهسازی آب دارد. در ابتدای فعالیت صافی، عمل تصفیه مکانیکی است. بطوری که نمی‌توان به آن عنوان صافی کند داد، لیکن بتدریج در زمان کوتاهی لایه ای از یک توده حیاتی بر روی سطوح بستر، رشد می‌کند که به نام لایه زیستی Schmutzdecke یا لایه زیست شناختی لجنی لزج باکتریایی نامیده می‌شود. این لایه زیست شناختی ژلاتینی شکل که شامل رگه های جلبک و اشکال پر شمار حیات ازجمله پلانکتون‌ها، دیاتومه ها و باکتری‌ها است، تشکیل لایه ای زیستی به عنوان “عمل کردن یا به کار آمدن” صافی شناخته می‌شود. دیگر قسمت‌های پالای شنی کند عبارت است از دستگاه زه کشی کف صافی، شیر کنترل، مخزن برداشت آب که در کتب مرجع بهسازی آب به تفصیل آمده است.

It is common to almost all over the world, as a standard method for optimizing surface water in small communities and institutions with limited use applications. The most important part of the filter bed, the sand bed is the height of about 2.1 meters.
To make this type of filter, Hvzha or tanks made of concrete and brick floor ducts and main branches, Tmbvshh (clay) or installing water pipes out altogether and they were on gravel and sand, and the sand shed are chosen carefully so that they are preferably rounded and effective diameter of 15/0 to 35/0 mm Nhabyn. Be clean and free of sand, clay or organic materials. Conductivity water or stored on gravity filter with pores segments of sand and gravel pass through the filter channels is collected.
The filter bed is of considerable extent, so that one cubic meter of filter bed, has a surface area of ​​about 15,000 square meters. Water seeps slowly across the sand (crossing process takes more than 2 hours) and purified by passage through a few processes that are carried out mechanical filtration, sedimentation, adsorption, oxidation, biochemical, each with a specific role in Improving water. The filter efficiency is typically 4/01/0 cubic meters of water per hour per square meter of surface.
Organic layer formed on the substrate surface, the biological activity of water is a great improvement. At the beginning of filtration, mechanical clearance. So that it can not be filtered out, but gradually in the short term critical mass on the surface layer of a substrate, the growth of the organic layer is called the bacterial slimy sludge Schmutzdecke or biological layers. The biological layer of gelatin containing veins numerous forms of life such as algae and plankton, diatoms and bacteria, the formation of bio-film as “the act or through the” filter known. Paula other parts of the sandy bottom of the drainage system strainer, check valve, water tank, water sanitation detail is that in reference books.

Water Purifier aquatech, Water Purifier PURE WATER, Water Purifier Water Purifier sure life soft water, water purification system water tek, Water Purifier soft water, water purification system water tek, home water purifier soft water, water prices now water tek, the price of water purification soft water, water purification price of water tek, the price of domestic water purification soft water, domestic water price water tek, the price of water purification soft water, water purification unit price of water tek