آلودگی آب از نظر منشاء

منشاء آلودگی آب

آلودگی با منشاء زیست شناختی نظیر

الف) باکتری‌ها: وبا، حصبه و اشباه آن، اسهال خونی باکتریال، اسهال به علت اشریشیاکولی، لپتوسپیروزیس و بیماری ناشی از یرسینیا آنتروکولیتیکا و ناراحتی گوارشی ناشی از کمپیلوباکترها.

ب) ویروس‌ها: هپاتیت‌های ویروسی، فلج اطفال، بیماری‌های ناشی از ویروس‌های کوکساکی، اکو و گاستروآنتریت ویروسی.

ج) پروتوزوئرها: آمیبیازیس، ژیاردیازیس، بالانتیدیازیس، نگلریافاولری مولد مننگوآنسفالیت آمیبی و اکانتاموبای عامل مننژیت و ناراحتی تنفسی.

د) کرم‌های انگلی: شیستوزومیازیس، بیماری خارش شناگران، آسکاریازیس، هیداتیدوز، دراکونکولوس، بیماری ناشی از کرم قلابدار و کرم نواری ماهی.

ه) سموم تولیدی از سیانوباکتری‌ها: سمومی که ایجاد ناراحتی کبدی می‌کنند، این سموم توسط میکروسیستیس، اسیلاتوریا، آنابنا و نودولاریا که مسمومیت کبدی ناشی از آن‌ها طی 24 ساعت پس از خوردن، فرد را از پای در می‌آورد.

میکروارگانیسم‌هایی که از طریق آب آلوده به انسان منتقل می‌شوند و دارای اهمیت چشمگیر بهداشتی هستند در جدول شماره 1 آمده است. در این جدول نیز برخی از میکروارگانیسم‌های فرصت طلب که در افراد با نقص ایمنی نظیر کودکان، سالمندان و یا بیماران HIV مثبت ممکن است ایجاد ناراحتی کنند، ذکر شده است. در صورتی که ارگانیسم‌های فرصت طلب، با تراکم زیادی در آب باشند موجب عفونت‌های مختلفی در پوست، مخاط، چشم، گوش، بینی و گلوی افراد حساس یا با مقاومت پایین می‌گردند. مثال بارز این میکروارگانیسم‌ها پسودومونا آئروژینوزا و گونه های فلاوباکتریوم، آسینتوباکتر، کلبسیلا، سراتیا، آئروموناس و . . . می‌باشد.

ناشناخته یا محقق نشده.

الف) طول زمان عفونت‌زایی عامل بیماریزا در 20 درجه سانتی گراد کوتاه تا یک هفته، متوسط یک هفته تا یک ماه و طولانی از یک ماه بیشتر.

ب) هنگامی که در مقدار متداول و زمان معین عامل بیماریزا نابود شود مقاومت ندارد. مقاومت پایین است لیکن نابودی کامل عامل بیماریزا فراهم نشود از نظر مقاومت متوسط است.

ج) دز لازم برای ایجاد بیماری در 50% افراد بالغ سالم حساس، ممکن است با کمترین مقدار یک عدد واحد عفونت‌زا برای برخی ویروس‌ها باشد.

د) براساس تجارب یا برخی افراد حساس

ه) عامل اصلی عفونت پوست از راه تماس است، اما می‌تواند در افراد مبتلا به سرکوب دستگاه ایمنی (ایمونوساپرسیو) یا افراد سرطانی ایجاد عفونت کند.

آلودگی آب با منشاء شیمیایی

منابع آب، اغلب در بر دارنده ناخالصی‌های شیمیایی هستند. این ناخالصی‌ها ممکن است ناشی از آلودگی هوا، آلودگی خاک یا مواد آلاینده ناشی از فعالیت‌های انسانی که به صورت فضولات جامد و مایع به محیط تخلیه می‌گردد باشد. آلاینده های شیمیایی با اشکال متفاوت که از زباله های صنعتی و فضولات جامد و مایع شهری حاصل می‌شوند منابع آب را بیش از پیش تهدید می‌نمایند. این آلاینده ها عبارتند از حلال ‌های شوینده، سیانید، فلزات سنگین، اسیدهای آلی و معدنی، مواد ازته، مواد سفید کننده، رنگ‌ها، رنگدانه ها، سولفیدها، آمونیاک، مواد سمی و انواع گوناگون ترکیبات آلی کشنده موجودات زنده.

آلاینده های شیمیایی نه تنها می‌توانند بطور مستقیم بر سلامت انسان آسیب برسانند. بلکه از راه تجمع در آبزیان بطور غیرمستقیم هم می‌توانند بر انسان اثر کنند نظیر ماهی که برای تغذیه انسان مورد استفاده قرار می‌گیرد. آلاینده های شیمیایی موجود در آب ممکن است ایجاد آسیب‌های سمی حاد یا مزمن درانسان نمایند. به هرحال برخی از آلاینده ها حتی در دز پایین ممکن است سلامت انسان را تحت تاثیر قرار دهند یا اینکه مواجهه درازمدت انسان با برخی آلاینده ها سبب ضایعات پاتولوژیکی در انسان شود. مطالعات همه گیری شناختی، رابطه برخی ازبیماری‌ها با کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی یا غذاهای دریایی را نشان می‌دهد. در بیماری‌های ناشی از آلاینده های شیمیایی می‌توان به عارضه متهموگلوبینمیا در کودکان، مسائل مربوط به بهداشت دندان‌ها، سختی آب و بیماری‌های قلب و عروق و مسمومیت حاد یا مزمن ناشی از ترکیباتی نظیر سموم دفع آفات، ترکیبات فنلی، هیدروکربورهای حلقوی، تری‌هالومتان‌ها و فلزات سنگین استناد نمود. اقدامات بهداشت محیط متمرکز است بر روی موادی که بالقوه بحال مصرف کننده مضر هستند، محدود گردد و آن دسته در مواردی که قابلیت پذیرش عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهند کنترل شود.

Contamination of biological origin such as
A) strains are: cholera, typhoid and its Semiconductors, bacterial dysentery, diarrhea caused by E. coli, Laptev Sapir and biological and disease caused by Yersinia antrum and small Lytyka and gastrointestinal discomfort caused by Campylobacter.
B) viruses: hepatitis, polio, coxsackie virus diseases, ECO and Gastr and viral enteritis.
C) Peru Tvzv some buildings: assessment, J. yards pityriasis, high Ntyd pityriasis, Nglr or amoebic encephalitis and Akanta Mnngv generator Fowler Mu Bai meningitis and respiratory distress.
D) parasitic worm: Shystv Zhu Myazys, swimmer’s itch disease, pityriasis Academy, Hyda Tydvz, Los Drakvnkv, hookworm and tapeworm disease in fish.
E) the toxins produced by Cyano bacteria, toxins that cause liver problems. This micro toxins Systys, Asylatvrya, Anabaena and Nvdvlarya the hepatotoxicity induced by them within 24 hours after ingestion, the patient brings the foot.
Microorganisms that can be transmitted to humans through contaminated water and health are significantly important. The table also some opportunistic microorganisms in immunocompromised individuals such as children, the elderly or patients with HIV infection may cause discomfort, it is said. If the organisms are opportunistic, with a high density of water causes various infections of the skin, mucous membranes, eyes, ears, nose and throat are sensitive people or with low resistance. An obvious example of this microbial species Flavio Psvd Vmvna aeruginosa bacterium, Synt and bacteria, Klebsiella, Sara Tia, and bacteria. . . Is.
Unknown or not realized.
A) During the pathogen infectivity at 20 ° C for up to one week short, medium and long-lasting one week to one month More than a month.
B) when the usual amount of time and pathogen resistance not to be destroyed. Destruction of pathogen resistance is low but not to the average resistance.
C) 50% of the dose required to cause disease in healthy adults susceptible, may be one with the least amount of infectious virus to others.
D) On the basis of experience or some susceptible people
E) infection is a major cause of skin contact, but can be used in people with suppressed immune system (immunomodulators Sapr Cheat) or cancer of the infection.
Water pollution, chemical origin
Water resources, often involving chemical impurities. These impurities may be due to air pollution, soil pollution or contaminants from human activities, such as solid and liquid waste is discharged into the environment. With different forms of chemical pollutants from industrial waste and municipal solid and liquid wastes are produced water resources are increasingly threatened. These pollutants include solvents, detergents, cyanide, heavy metals, organic acids and inorganic nitrogen, bleaches, dyes, pigments, sulfides, ammonia, toxic and dangerous creatures of various types of organic compounds.
Chemical pollutants, not only can directly damage human health. Chemical pollutants in the water may damage the human acute or chronic toxicity. However, some of the pollutants, even at low doses may affect human health or the man with the long-term exposure of humans to pathological contaminaing would. Epidemiological studies, some of the patients in relation to the quality of drinking water or seafood show. It can be a complication of diseases caused by chemical pollutants Mthmv Bynmya throat in children, dental health issues, water hardness and cardiovascular disease and acute or chronic toxicity of compounds such as pesticides, phenolic compounds, hydrocarbons carbide ring , trihalomethanes and heavy metals cited.

Kvavyn Water Purifier, Water Filter, agriculture, water filter refrigerator water purification soft water, water purification Aqua Line, Water Purifier water tek, Water Purifier water tek, Water Purifier Aqua Life, the price of water purification soft water, the price of water treatment water tek, prices for water purification water tek, the price of home water purification water tek, the price of water purification soft water, water purification unit price of water tek, water treatment Aqua Flo representatives, representing Aqua water Treatment, water Purifier dealers soft water