منابع تامین آب

منابع تامين کننده آب

آب یک منبع حیاتی است که معمولا از محدودیت خاصی برخوردار است آب شیرین موجود در محدوده جغرافیایی خاصی تقریبا ثابت و جوابگوی جمعیت محدودی است.

منابع آب شروب اجتماعات را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود:

الف) منابع سطحی

آب‌هایی که در قالب آب باران، آب رودخانه، آب دریاچه های طبیعی، آب دریاچه ها یا سدهای ذخیره ای و قنوات در طبیعت موجود هستند و در صورتی که استحصال و بهسازی، نگهداری و بهره برداری آن‌ها با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و فنی مقدور باشد به عنوان منبع آب آشامیدنی انتخاب می‌شوند.

ب) منابع آب زیرزمینی

منابعی نظیر چشمه سارها، آب چاه های کم عمق، چاه های عمیق، چاه های جاری و آب حاصل از کانال‌های ساخته شده منابع آب زیرزمینی را تشکیل می‌دهند.

ج) منابع آب شور

و بالاخره در شرایطی که هیچ کدام از منابع فوق جهت دستیابی به آب شیرین مقدور نباشد سومین منبع عبارت خواهد بود از آب دریاها و دریاچه های شور یا آب‌های شور زیرزمینی.

اکثر اجتماعات شهری و روستایی ایران از منابع آب‌های زیرزمینی بهره برداری می‌کنند. در دو دهه اخیر چندین طرح بزرگ و متوسط انتقال آب‌های سطحی منابع دوردست نیز تهیه و اجراء شده است. منبع اصلی آب آشامیدنی شهرهایی مانند مشهد، شیراز، تبریز، بندر عباس، کرمانشاه، کرمان و بخشی از تهران از منابع آب زیرزمینی است. اغلب روستاهای ایران به روش سنتی و علمی لیکن بعضا غلط از آب زیرزمینی استفاده می‌کنند. انتخاب منبع آب آشامیدنی اجتماعات چه شهری و چه روستایی، کوچک یا بزرگ مبتنی است بر هزینه تهیه، تصفیه و توزیع آن. لازم است حداقل امکانات فنی اجرایی در حد معقول، وجود داشته باشد، پس با لحاظ نمودن جنبه اقتصادی و بهداشتی منابع احتمالی آب، شناسایی و از بین آن‌ها منبع مقرون به صرفه و مطمئن انتخاب گردد. در هر حال، منبع آب آشامیدنی بایستی درنهایت آب سالم و پاکیزه ای در اختیار مصرف کننده قرار دهد.

Water restrictions are a vital source of fresh water that is usually present in a particular geographical area is limited almost constant and satisfy the population.
Public drinking water sources can be divided into three categories:
A) The surface water resources
is selected as a source of drinking water.
B) groundwater
Sources such as springs, shallow wells, deep wells, water wells, streams, and groundwater resources are the result of man-made canal.
C) sources of brine
Finally, in cases where none of the above is not possible to obtain fresh water source will be the third largest salt water lake or sea and salt water underground.
Most urban and rural communities of the groundwater resources are exploited. In the last two decades, a number of large and medium-distance transport of surface water resources have been developed and implemented. The main source of drinking water for cities such as Mashhad, Shiraz, Tabriz, Bandar Abbas, Kermanshah, Kerman and groundwater resources is part of Tehran. Most villages of traditional and scientific method, but sometimes incorrect use of groundwater. Both urban and rural communities choose drinking water supply, small or large, is based on the cost of producing, refining and distribution. However, the source of drinking water should be provided at the consumer end, clean water and clean it.

The second class water filtration system, water purification system under the sink, Ceramic Water Purifier Water Aqua Star, Taiwan Aqua Water Treatment, Water Treatment Aqua Water, Water Purifier soft water, water purification system water tek, home water purifier soft water, Household water purifier water tek, the price of water purification soft water, the price of water treatment water tek, price of treating water tek, the price of water purification soft water, water purification unit price of water tek