کاربرد فیلتر کربنی در سیستم های تصفیه آب

دستگاه تصفیه آب صنعتی

فیلتر کربن اکتیو در دو نوع پودری و گرانولی جهت حذف بو و رنگ و مزه و مواد آلی و هالو فرم ها و مواد فنلی و کلر موجود در آب مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد.

 مخازن FRP فیلترهای تحت فشار کربنی همانند فیلترهای تحت فشار شنی می باشد، با این تفاوت که در این مخازن کربن اکتیو جایگزین سیلیس می شود.

فیلترهای کربنی به عنوان پیش تصفیه های  RO ( سیستم تصفیه آب به روش اسمز معکوس)،تصفیه آب های معدنی، تصفیه نهایی آب شرب، صنایع غذایی، جذب رنگ پسابهای رنگرزی و جذب مواد آلی تجزیه ناپذیر پسابها مورد استفاده قرار می گیرد. این فیلتر ها بدلیل وجود تخلخل موجود در ساختار کریستالی خود قادر به ایجاد پیوند های بین مولکولی بین میکروارگانیزم ها و کربن فعال بوده که این امر باعث حذف این مواد از آب خروجی و در نتیجه تصفیه آب می شود.

Active carbon filter in both powder and
To remove the smell, color, taste and organic granular materials and Halo Forms
And phenolic substances and chlorine in water is used.

FRP tanks, pressure filters, carbon filters, pressure sand is similar, except that the active carbon reservoirs will be replaced by silica. Carbon filters as pretreatment of RO (reverse osmosis water purification system), mineral water, final purification of drinking water,
Food and dyeing wastewater adsorption and absorption of degradable organic wastewater is used. Due to the porosity of the filters in their crystalline structure capable The molecular link between the micro and activated carbon This eliminates the material Of water and the resulting output is water.

Water purification soft water, industrial water treatment, water treatment equipment, industrial water treatment, household water treatment, household water treatment water tek, household water treatment in Karaj, soft water, domestic water filters, water purification systems, home water purifier water tek , Safe water system, water site Safe, Safe water company, the price of water purification soft water, water purification units representing water tek