عمده ترین روشهای تصفیه شیمیایی مواد نامحلول در فاضلاب

تصفیه شیمیایی فاضلاب

عمده ترین روشهای تصفیه شیمیایی مواد نامحلول در فاضلاب انعقاد و لخته سازی (کاربرد کلرور فریک) شناور سازی (کاربرد دامولسیفایرها در جداسازی ترکیبات نفتی) جذب سطحی(استفاده از کربن فعال) 1- جذب سطحی می تواند برای حذف مواد و ترکیبات محلول همچون ترکیبات تولید کننده رنگ و بو نیز به کار گرفته شود.

انعقاد و لخته سازی :

انعقاد و لخته سازی متصل نمودن مواد معلق سبک و مجزای غیر قابل ته نشینی (ذرات کلوئیدی) به یکدیگر و تبدیل آنها به لخته های سنگین و قابل ته نشینی. انعقاد و لخته سازی به دلایل مختلف عموماً در دو مخزن مجزا صورت می گیرد.

مهمترین ترکیبات شیمیایی منعقد کننده :

مهمترین ترکیبات شیمیایی منعقد کننده برخی پلیمرها پلی الکترولیتها سولفات و هیدرات آلومینیوم سولفات، کلرور و هیدرات دو و سه ظرفیتی آهن خاک رس آب آهک

گندزدایی :

گندزدایی استفاده از کلر استفاده از دی اکسید کلر استفاده از کلروآمین ها استفاده از هیپوکلریت کلسیم و سدیم استفاده از ازن استفاده از اشعه ماوراء بنفش

گندزدایی با کلر :

گندزدایی با کلر کلر پس از ورود به آب اسید هیپوکلروس و یُون اکسید کلر تولید می نماید. خاصیت گندزدایی اسید هیپوکلروس بیشتر از یُون اکسید کلر است. مقدار اسید هیپوکلروس و یُون اکسید کلر تولیدی به اسیدیته و دمای محیط وابسته است. با کاهش pH مقدار اسید هیپوکلروس تولیدی بیشتر می گردد. پس از ورود کلر به محیط مقداری از آن صرف اکسیداسیون مواد اکسید پذیر موجود می گردد و تولید کلرورهای مختلفی می کند که این مواد اثر ضدعفونی کننده ندارند. کلر بر روی ترکیبات ازت دار تاثیر گذاشته و تولید کلروآمینها می کند. در نتیجه واکنش کلر با مواد آلی تری هالومتانها تشکیل می شوند که سرطانزا هستند.

کلروآمینها :

کلروآمینها توانایی کلروآمین ها در نابودی میکروارگانیسم ها کمتر از گاز کلر است. عنوان کلروآمین ها عبارتند از: مونوکلروآمین دی کلروآمین تری کلروآمین

The most common methods of treating waste water insoluble chemical coagulation and flocculation (the use of ferric chloride) flotation (Lsyfa Damv use some buildings in the separation of petroleum compounds) Adsorption  (using activated carbon) 1. Adsorption can be used for the removal of soluble compounds such as color and odor-producing compounds can also be employed.
Coagulation and flocculation:
Coagulation and flocculation of suspended matter and light connected to a separate non-settling (colloidal particles) together into clots and heavy precipitation. Coagulation, flocculation various reasons generally takes place in two separate tanks.
The chemical coagulants:
The chemical coagulant polymer electrolyte some sulfate and aluminum sulfate hydrate, hydrate two and trivalent iron chloride and lime clay
Disinfection:
Disinfection using chlorine dioxide, chlorine, calcium and sodium hypochlorite using Klrvamyn use of ozone using UV
Disinfection with chlorine:
Disinfection with chlorine, chlorine dioxide, chlorine ion and hypochlorous acid after entering the water to produce. Hypochlorous acid, chlorine dioxide disinfection is more characteristic of the ion. The amount of hypochlorous acid and chlorine dioxide ion production is dependent on pH and temperature. Hypochlorous acid production by reducing the pH value increases. After entering the value of the spent chlorine dioxide oxidation products are available and produce various Klrvrhay that these substances have antiseptic effect. Impact of chlorine and nitrogen compounds on the production chloroethyl amines. As a result of the reaction of chlorine with organic substances that are carcinogenic THMs are formed.
Chloroethyl amines:
Chloroethyl amines chloroethyl amines ability to destroy micro-organisms is less than chlorine. As chloroethyl amines include chloroethyl amine mono di tri-chloroethyl amine Klrvamyn

Water Purifier aqua vin, sand filters, industrial effluents solar desalination, desalination Qeshm, solar desalination, water purification units 6 Filter, Water Purifier single filters, water purifier home sales, home water purifier Phoenix, alkaline water Purifier, water Purifier price, car wash water Purifier, water Purifier water King, water and wastewater treatment systems