تصفیه آب صنعتی

دستگاه تصفیه صنعتی

انواع تصفیه :

▪ تصفیه خارجی :

کلیه روشها برای رهایی از مشکلات ناشی از وجود ناخالصی قبل از ورود اب به داخل واحد صنعتی را تصفیه خارجی گویند که شامل روشهایی چون اهک زنی استفاده از رزین ها ی تعویض یونی و فیلتراسیون می باشد.

▪ تصفیه داخلی :

در صورت کم بودن دبی اب ممکن است هزینه تصفیه اب به روشهای خارجی خیلی زیاد باشد لذا برای حذف کامل نا خالصی ها با افزودن مواد شیمیایی مناسب به اب در خود واحد صنعتی عمل تصفیه انجام می پذیرد که به ان تصفیه داخلی می گویند.

Types of Treatment:

▪ External treatment:

All methods for getting rid of the problems caused by the presence of impurities before the entry of water into the plant’s external filtration say

These include methods such as ion exchange resins and filtration of lime is used.

▪ internal purification:

At low cost water flow may be too external procedures It is suitable for the complete removal of impure by adding chemicals to the water treatment plant operation is performed in an industrial unit That is to say, refined interior.

Household water purifier, home water purifier royal, home water treatment system in Karaj desalination a wick, Diagnostic non-standard water treatment system, water treatment system Aqua Flo, excellent water treatment system, sewage water treatment system, the design of a water Solar desalination, troubleshooting desalination, water storage tank price, bitumen storage tanks, water hazards ionized, alkaline ionized water hazards, how we ionized water