اهدف کلی تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب

اهدف کلی تصفیه فاضلاب تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم پاک نگهداری محیط زیست بازیابی فاضلاب تولید کود طبیعی تولید انرژی

انواع فاضلاب :

انواع فاضلاب فاضلاب خانگی فاضلاب صنعتی پس آب ناشی از سیلابها فاضلاب کشاورزی

فاضلاب خانگی :

فاضلاب خانگی ناشی از دستگاههای بهداشتی همچون توالت ها، حمام، ماشین های لباس شویی و ظرف شویی، پساب آشپزخانه و شستشوی بخشهای مختلف خانه می باشد. در شبکه جمع آوری فاضلاب شهری، فاضلاب مغازه ها، فروشگاهها، تعمیرگاهها، رستورانها و… نیز جمع آوری می شود.

مشخصات فاضلاب خانگی :

مشخصات فاضلاب خانگی رنگ فاضلاب بوی فاضلاب pH فاضلاب دمای فاضلاب ناخالصیهای موجود در فاضلاب وزن مخصوص فاضلاب موجودات میکروبیولوژی موجود در فاضلاب

فاضلاب صنعتی :

فاضلاب صنعتی مشخصات بستگی به فرآیند مورد استفاده در صنعت دارد

تفاوتهای میان فاضلاب صنعتی و خانگی :

تفاوتهای میان فاضلاب صنعتی و خانگی امکان وجود ترکیبات سمی در فاضلاب صنعتی خورندگی بیشتر فاضلاب صنعتی خاصیت قلیایی یا اسیدی فاضلاب صنعتی بیشتر است احتمال کمتر وجود میکروارگانیسم ها در فاضلاب صنعتی

تشابه فاضلاب های صنعتی :

تشابه فاضلاب های صنعتی تنها بخش مشابه فاضلاب های صنعتی، فاضلاب ناشی از سیستم خنک کننده می باشد

آلودگی موجود در فاضلابهای صنعتی :

آلودگی موجود در فاضلابهای صنعتی آلاینده های موجود در فاضلاب ناشی از معادن، کارخانه های فولاد سازی و… بیشتر از نوع معدنی هستند. آلاینده های موجود در فاضلاب ناشی از کارخانه های تهیه مواد غذایی، کارخانه های نشاسته سازی و… بیشتر آلی هستند.

فاضلاب های ناشی از سیلاب ها :

فاضلاب های ناشی از سیلاب ها این فاضلاب ها در اثر برف، باران و ذوب یخ ها و روان شدن آنها در شهرها ایجاد می شوند. در برخی موارد درجه آلودگی اینگونه فاضلاب ها از فاضلاب خانگی بیشتر است.

The overall purpose of waste water treatment supply and sanitation for people living environment is kept clean natural fertilizer production waste energy recovery

Types  of waste:
Domestic sewage, industrial waste water after flooding of sewage water from agricultural waste
Waste water:
Domestic  waste water from sanitary appliances such as toilets, showers, washing machines and dish detergent, water and wash the different parts of the house is the kitchen. In municipal waste water collection system, sewage stores, repair shops, restaurants, etc. will be collected.
Waste water characteristics:
The smell of sewage effluent pH profile of domestic sewage effluent color temperature of  waste water contaminants in waste water effluent density microbiological organisms in sewage
Industrial Waste water:
Industrial waste water characteristics depending on the process used in industry
Differences between domestic and industrial waste water:
Differences between industrial and domestic sewage, industrial effluents may be toxic compounds in industrial waste water more corrosive alkaline or acidic industrial waste water, there is less likelihood of microorganisms in industrial waste water
Similar industrial waste:
The only other similar industrial wastewater, industrial waste water, waste water from the cooling system is
Pollution from industrial waste:
Pollution in industrial wastewater contaminants in wastewater from mining, steel mills and most of the minerals. Contaminants in wastewater from food plants, starch factories and … more organic.
Waste resulting from the floods:
Waste water from the sewage floods caused by snow, rain and ice melt and flow occur in cities. In some of these cases, the degree of contamination of domestic sewage is sewage.

Aqua Clean Water Purifier, Water Purifier Kvatk, Water Purifier Pyvrytr ionized water, ionized water, water is ionized, alkaline ionized water, alkaline ionized water is, selling a home water treatment system, water and wastewater treatment systems, tanks fire water supply, water storage tanks, hospitals, building water storage tank, plastic water storage tanks, polyethylene water storage tank