ویژگیهای انواع آب

دستگاه آب تصفيه كن خانگی

الف- ویژگی آبهای زیرزمینی

  • مواد معلق در آنها کم است.
  • معمولا مواد آلی بسیار کم دارند.
  • ممکن است دارای ذرات شن باشند.
  • این آبها حاوی آهن محلول و گاهی هم منگنز محلول هستند که وقتی آب در معرض اتمسفر قرار می گیرد در اثر اکسید شدن توسط هوا، ذرات زرد- قهوه ای درآنها ظاهر می شود.
  • دی اکسید کربن ممکن است در این آبها زیاد باشد و PH این آبها معمولا 9/7 – 9/6 می باشد. • آب چاههای خیلی عمیق معمولا عاری از میکوبها و دیگر میکروارگانیسمها می باشد ولی آب چاههای کم عمق معمولا آلوده به میکروارگانیسمها هستند.
  • به خاطر انحلال جزئی مواد معدنی، معمولا این آبها دارای املاح زیاد می باشند حدود ppm 500 که بیشترین جزء آن بی کربنات کلسیم است.
  • این آبها معمولا سخت هستند ولی سختی آنها موقتی است( سوافات و نیترات کلسیم و منیزیم.

ب- ویژگی آبهای سطحی:

1- زلال نیستند.

2- PH این آبها حدود 8-7 است.

3- مواد عالی موجود در این آبها در نقات مختلف متفاوت است.ممکن است حاوی دترجنت ها، نفت، روغن و فلزات سنگین باشند.

4- معمولا آلوده به میکروارگانیسمها هستند.

5- مقدار آمونیاک، فنل و نیترات این آبها ممکن است زیاد باشد.

6- اگر آبهای سطحی از آبهای کشاورزی ناشی شوند، معمولا دارای نیترات و فسفات قابل توجهی هستند، بویژه در مناطقی که از کودهای شیمیایی استفاده می شود.

ج- ویژگی آبهای شور:

1- مقدار املاح این آبها بسیار زیاد و معمولا بیشتر از ppm 1000 می باشد.

2- غلظت یون کلر و سدیم این آبها بسیار زیاد و معمولا بیش از ppm 500 است. پیش تصفیه آب ورودی به سیستم می تواند عمر غشاء را طولانی تر ساخته،کیفیت آب تولیدی را بهبود بخشد و هزینه های نگهداری و پاکسازی سیستم را کاهش دهد. اهمیت شرایط آب ورودی زمانی آشکار می شود که شما کارکرد غشاء با جریان متقابل را مورد آزمایش قرار دهید. به زبان ساده، سیستمهای فیلتراسیون جریان متقابل، جریان درون ریز را به دو جریان برون ریز یعنی Permeate و Concentrate تقسیم و جداسازی می کند. Permeate آن قسمت از جریان است که از غشاء نیمه تراوا عبور می کند. جریان Concentrate  (تلغیظ شده ) دربرگیرنده آن اجزایی است که توسط غشاء پس زده شده است. اساسی ترین مزیت فیلتراسیون جریان متقابل، قابلیت آن برای کارکرد پیوسته و مداوم با سیستم پاکسازی خودبه خود است.

 

A feature of groundwater
• suspended material is low.
• There is very little organic material.
• You may have to sand.
• The water contains dissolved iron and manganese may also dissolve when water is exposed to the atmosphere caused by air oxidation, yellow-brown particles appear in them.
• Carbon dioxide may be in the water is high and the PH of the water is usually 9.7 – 9.6 is. • Very deep water wells and other microorganisms is usually free of Mykvbha but water from shallow wells are often contaminated with microorganisms.
• due to the partial dissolution of minerals, usually the water has a high mineral ppm 500 are about the most part it is calcium bicarbonate.
• The waters are usually hard, but they are temporary hardness (calcium and magnesium nitrate Svafat.

 (B) the characteristics of surface waters:
1. not clear.
2- PH of the water is about 8-7.
3. The material contained in these waters at different Nqat Ast.mmkn contain detergents, petroleum, oil and heavy metals.
4. usually are contaminated with microorganisms.
5. The amount of ammonia, phenols and nitrates in the water may be very large.
6. If the surface water resulting from agricultural waters usually contain nitrate and phosphate are considerable, especially in areas where chemical fertilizers are used.

  C. Characteristics of saltwater:
1. The mineral content of the water is very high, usually more than ppm 1000.
2. The sodium chloride concentration and the water is very high, usually more than ppm 500. The water-logging can be made longer membrane life, improve water quality and reduce the cost of maintenance and cleaning systems. The importance of water becomes apparent when you try to run cross-flow membrane. In simple terms, cross-flow filtration system, the endocrine exocrine the Permeate and Concentrate divided into two streams are separated. Permeate is part of the flow passes through the semipermeable membrane. During Concentrate (Tlghyz in) contain the components that have been rejected by the membrane. The most basic advantage of cross-flow filtration capability for continuous operation of the system is automatically cleared.

Household water purifier, home water purifier royal, home water treatment system in Karaj water treatment water tek, 6 Aqua Water Filter, Water Purifier Manufacture Australia Aqua, Aqua Fresh Water Purifier, deaerator is, thermal deaerator, deaerator Radiator, water price water tek, the price of home water purification water tek, price of treating water tek, duty deaerator, deaerator catalog