آب پاش (اسپری)

دستگاه آب شيزين كن نيمه صنعتی

آزمایشگاه کنترل کیفی  شرکت لوله سازان واحدی مستقل و کاملا مجزا بوده  و مجهز به تمامی دستگاههای مورد نیاز جهتن اندازه گیری و آزمون مواد اولیه می باشد . به طوری که محصولات تولیدی شرکت مطابق با استاندارد های ملی است .

در دستگاههای که می توان از این آب پاش ها استفاده کرد  مانند وانهای خنک کننده ، وانهای شستشوی قطعات پیش از آبکاری و هرگونه عملیات بر روی آن ، برجهای خنک کننده و دستگاههای هواساز جهت پخش آب بر روی صفحات خنک کننده .

آزمونهای فشار هیدرو استاتیک ، سفتی حلقوی ، کشش ، ضربه سقوط وزنه ، دانسیته ، مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از عوامل محیطی ، شاخص جریان مذاب ، میزان ونحوه پراکنش دوده ، مقاومت در برابر دی کلرومتان و آزمونهای ابعادی از جمله آزمونهایی هستند که مطابق بااستاندارد های ملی  جهت لوله های پلی اتیلن و استاندارد ملی جهت لوله های پلی اتیلن مورد مصرف در  آبیاری جانبی (لوله های قطره ای) و استاندارد های ملی جهت لوله و اتصالات پلیکا انجام می گیرد .

دارای نشان استاندارد ملی در تولید کلیه محصولات (لوله های پلیکا و پلی اتیلنی  و اتصالات پلیکا چسبی )

Pipe makers and independent quality control laboratory Razzaghi separate unit and is equipped with all the equipment required to measure and test raw materials is Jhtn. So that the products of the company in accordance with national standards.

The devices can be used as secular cooling of the sprinklers, washing secular parts before electroplating, and any operations on the cooling towers and air conditioning systems for water distribution on the cooling plates.

Fshtar hydrostatic tests, ring stiffness, tension, the falling weight, density, resistance to crack growth due to environmental factors, melt flow index, and how the distribution of carbon black, dimensional tests, including tests of resistance to dichloromethane and that in accordance with national to national standards for polyethylene pipes and polyethylene pipes used in irrigation components (pipes drip) and national standards for pipes and fittings made plicae.

A national standard in the production of all products (polyethylene pipes and fittings plicae plicae and glue)

Reverse osmosis, water treatment and industrial water treatment system Hayzhnyk, pilot Kyfy, control laboratory tests Astatyk, Fshtar hydro cooling devices Knndh, Hvasaz, sales Gyr, hard resin resin sales drop Katyvny, Ay, steel pipes tubes Atyln, Plyka, of cooling pipes and secular Atsalat,