روش آبیاری لوله های قطره ای

آب شیرین کن های صنعتی

یکی از جدید ترین روش های آبیاری است که استفاده از آن با حمایت سازمانهای کشوری رو به گسترش است .

مزیت های سیستم آبیاری قطره ای :

انجام عملیات زراعی همزمان با آبیاری و صرفه جویی در میزان اب دهی

کنترل ساده تر علفهای هرز و آفات  و امراض

عدم نیاز به مسطح کردن جاده و سرویس  و ایجاد کانال

امکان استفاده از کودهای شیمیایی و سموم همراه با آبیاری

جلوگری از فرسایش و شستشوی مواد آلی و معدنی خاک

افزایش راندمان تولید و نیز امکان استفاده از آب شور

این شرکت در جهت حمایت سازمان های کشاورزی و اداره جات ترویج سیستم های آبیاری تحت فشار اقدام به تولید این لوله ها بافشار کاری 5/2، 4و6 اتمسفر نموده است .

این لوله ها دارای تأییدیه آب و خاک از وزارت جهاد کشاورزی و نیز نشان استاندارد ملی ایران است .

One of the latest irrigation techniques that use it with the support of national organizations is growing.

Drip irrigation system advantages:

Agricultural operations in conjunction with the water-saving irrigation systems

Easier to control weeds and pests and diseases

No need to flatten the road and service channels

The possible use of chemical fertilizers and pesticides and irrigation

Jlvgry erosion and leaching of organic matter and mineral soil

Increased manufacturing efficiency and the use of saline water

agricultural organizations and offices to support the promotion of irrigation systems under pressure to produce these pipes do Bafshar 2.5, 4 and 6 is the atmosphere.

The soil and water pipes have confirmation from the Ministry of Agriculture as well as the national standard.