برای کنترل و کاهش یا حذف ماسه دهی چاه آب باید

آب تصفیه کن خانگی
  • سرعت جریان آب را کم کنیم.
  • برای کم کردن سرعت جریان آب باید اختلاف ارتفاع بین دو سطح آب داخل و خارج لوله مشبک جدار چاه را کاهش دهیم.
  • برای کاهش اختلاف ارتفاع بین دو سطح آب ، باید عمق سطح آب داخل لوله مشبک جدارتا سطح زمین را کاهش دهیم.
  • برای کم کردن عمق سطح آب ، باید مقداری ورودی آب سفره زیرزمینی از طریق شیارها به داخل لوله جدار چاه را زیاد کنیم.
  • برای افزایش مقدار ورودی آب بداخل لوله مشبک جداره چاه باید لوله مشبک جدار با بیشترین تعداد شیار و بیشترین مساحت سطح باز ، که دارای بیشترین آبگذری باشد انتخاب کنیم تا آب بیشتری از طریق شیارها وارد لوله جدار چاه گردد.

 

 We reduce the speed of water flow.
To reduce the speed of water flow to the water surface elevation difference between the inside and outside wall perforated tube wells decline.
To reduce the height difference between the water level, the water level should be perforated tube Jdarta reduce the earth’s surface.
To reduce the depth of water, the ground water table is input through the pipe wall into grooves well be high.

 Alkvsr, reverse osmosis water safe water treatment, water purification, water treatment Elijah with activated sludge, the sludge treatment plant sludge Fal, Fal, sludge wastewater treatment sludge Fal, Asydy, sludge treatment plant sludge treatment Fazlab, Fal, oil sludge treatment , sludge treatment and wastewater treatment sludge Nfty, Shhry, Fal, sludge wastewater treatment system sludge treatment sludge wastewater treatment system Fal, Fal, sludge treatment system sludge treatment process Fal,