فقط 2 درصد جمعیت شهری ایران از آب شرب بهره مند نیستند

دستگاه تصفیه آب

درسالی آبی جاری ، وضعیت متوسط و نرمال از لحاظ مخازن آبی کشور در پیش رو داشته و مشکل آبی نخواهیم داشت. معاون وزیر نیرو، با بیان این مطلب، گفت: که این امر حاکی از تعادل در میزان نزولات جوی طی دراز مدت است. وی در ادامه افزود: به جز مناطق جنوب شرقی کشور به ویژه هرمزگان که در چرخه خشکسالی واقع است، در سایر نقاط کشور مشکل کم آبی نخواهیم داشت. وی افزود: 15 سد مخزنی بزرگ ، در سال جاری به بهره برداری خواهند رسید و 8 سد مخزنی بزرگ به مرحله آب گیری می رسند.

از 15 سد مخزنی که به بهره برداری می رسند ، در مجموع 5/1 میلیارد متر مکعب به حجم آبهای قابل تنظیم کشور اضافه می شود و از 8 سد مخزنی که به مرحله آبگیری می رسند ، 5/1 میلیارد متر مکعب دیگر به حجم این آبها افزوده می شوند. در ادامه اظهار داشت : در بخش آب شرب ، ایران در منطقه بهترین شرایط را داشته و 97 تا 98 درصد جمعیت شهری کشور تحت پوشش شبکه های آب شرب قرار دارند.وی گفت : بیش از 92 درصد آن تحویل بخش کشاورزی و 6 درصد آن برای آب شرب و بهداشت اختصاص می یابد. یکی از افتخارات ایران تغییر نگرش نسبت به موضوع آب در مقایسه با نظام قبلی است که از رهگذر این تغییر نگرش ، توجه عملیاتی به عرصه های مدیریت آب است که از جمله آنها می توان به صنعت هیدرولیک سدسازی وساخت نیروگاه های آبی اشاره کرد.

In the water current, average and normal condition of the water tanks and water issues will have ahead. Deputy Minister of Energy, stating this, said that it showed a balance in the amount of precipitation over the long run. He continued: except southeast of the country, especially the drought cycle is located in Hormozgan, in other parts of the country will have dehydration problems. He said 15 large dam, will become operational this year and 8 large dam water level of the dam that exploited Rsnd.az 15 reach a total of 5.1 billion cubic meters of water volume Add country is adjustable from 8 Reservoir Dam to reach the water, 5.1 billion cubic meters of water are added to the volume. Then said the drinking water sector, in the best conditions and 97 to 98 percent of the urban population covered by the drinking water network Darnd.vy said it delivered more than 92 per cent and 6 per cent for agriculture drinking water and sanitation is assigned.

Water treatment, household water treatment system Aqua Layf, Kvatk history of water treatment equipment for water purification, sewage treatment history, research on water treatment, water purification Y,, water treatment and water treatment Shhry, wastewater treatment Khvn, natural treatment Fazlab, water, treatment of sewage treatment, urban sewage treatment, oil purification, about water, how water