مزایای سیستم کلر زنی

سیستم کلر زنی

 

  • مشکلات ایمنی در رابطه با حمل و نقل و ذخیره ازن محدود است.
  • خواص ویروس کشی و باکتری کشی عالی دارد.
  • فرآیند گندزدایی در زمانهای تماس کوتاه صورت می گیرد.
  • کیفیت آبهای پذیرنده به علت افزایش غلظت اکسیژن محلول حاصل از گندزدایی ازن بهبود کیفیت پساب فلضلاب (از جمله رنگ ، بوو کدورت)

توسعه آسان فرآیند ازن برای زلال سازییشرفته

Safety problems related to the transportation and storage of ozone is limited.
Killing viruses and bacteria have excellent cleansing properties.
Disinfection process takes place at short calls.
Acceptor water quality due to increased dissolved oxygen concentration of ozone disinfection of wastewater quality improvement Flzlab (such as color, opacity Bvv)
Ozone is easy to clear Sazyyshrfth development process.