فیلترهای رزین

فیلتر رزینی

فیلترهای رزین آنیونی

این فیلتر شامل یک ظرف پلاستیکی پر از رزین های تبادل یونی ، جهت کاهش نیترات محلول در آب استفاده می شود . این فیلتر در سایزهای 5 ، 7 ،10 و 20 اینچ موجود می باشد. فیلترهای رزین کاتیونی

این فیلتر شامل یک ظرف پلاستیکی پر از رزین های تبادل کاتیونی قوی ، برای کاهش سختی کل (TH) آب و تامین آب نرم (سختی گیری شده) به وسیله حذف کلسیم و منیزیم کربنات می باشد ، این فیلتر در سایزهای 5، 7، 10و 20 اینچ موجود می باشد.

Anionic resin filters
The filter consists of a plastic container filled with ion exchange resin to reduce nitrate in water used. This filter sizes 5, 7, 10 and 20 inches are available.

Cationic resin filters
The filter consists of a plastic container filled with cation exchange resin strong, to reduce the total hardness (TH) Water and Water Utilities (softening) to the removal of calcium and magnesium carbonate, this filter in sizes 5, 7, 10 and 20 inches are available.

Resin, silica, sand filter, water purification filter replacement, replacement water filter, household water filter replacement, replacement refrigerator water filter, Replacement filters for water purification, water filter replacement guide, household water filter replacement method, replacement method filter water purifier, household water filter replacement, filter replacement water purifier, household water purifier filter replacement time, how to change the filter, replace the water filter, the water filter replacement treatment