فیلتر رسوب گیر و کربنی

فیلتر رسوب گیر و کربنی

فیلترهای پلی فسفات (رسوب گیر)
فیلترهای پلی فسفات جهت جلوگیری از بستن رسوب در ماشین های ظرفشویی ، لباسشویی ، پکیج های صنعتی ، بویلرها ، مه پاشها و هرجایی که احتمال رسوب کلسیم و مواد آهکی باشد مورد استفاده قرار میگیرد. این فیلتر در سایزهای 5 ، 7 ، 10 و 20 اینچ موجود می باشد.فیلترهای کربنی

این فیلترها شامل یک محفظه پر از بهترین نوع کربن اکتیو تهیه شده از پوست نارگیل یا گردو بصورت گرانول جهت حذف کلر و میکرو ارگانیزم برای رفع بو و طعم نامطلوب آب می باشد، این فیلتر در سایزهای 5 ، 7، 10 و 20 اینچ موجود می باشد.

Filters polyphosphate (sediment retention)
Polyphosphate filters to prevent the closing of deposits in dishwashers, washing machines, boilers, machinery, boilers, fogger and wherever possible calcium deposits and calcareous materials are used. This filter sizes 5, 7, 10 and 20 inches are available.

Carbon filters
The filter consists of a chamber filled with the best kind of active carbon granules prepared from coconut or walnuts as to remove chlorine and micro-organisms to eliminate undesirable odor and taste of water, the filter sizes 5, 7, 10 and 20 inch available is.

Active coal, charcoal filter, carbon filter, water filter replacement education, training replacement refrigerator water filter, water purification filter replacement, replace the filter, replace the water filter, household water filter replacement, replacement filters for water purification device, method replacement of water filter, water filter replacement, replacement filters for water purification, water filter replacement method, the replacement water filter, household water filter to be replaced, the replacement filter water purifier