انواع فیلترهای تولید شده

فیلترهای تصفيه آب

فیلتر های کارتریج RL (توری)

این فیلترها قابلیت تصفیه ذرات معلق با ضخامت 50 میکرون می باشد. لذا در مراحل اول تصفیه آب قرار می گیرند.این فیلتر ها در اندازه های مختلف 5،7،10،20،اینچی موجود می باشند.

فیلترهای کارتریج RL-A (توری استیل)

این فیلتر دارای توری از جنس استیل بوده و قابلیت تصفیه ذرات معلق با ضخامت 70میکرون را دارا می باشد،این فیلترها در اندازه های مختلف 7،10،20 اینچی موجود می باشند.

فیلتر های نخی FA

این فیلترها قابلیت تصفیه ذرات معلق در آب از جمله شن، ماسه و آهک را بر اساس نوع الیاف نخ استفاده شده در آن از 100میکرون تا 1میکرون را دارا می باشند.این فیلترها در اندازه های مختلف 7،10،20 اینچی موجود می باشند.

فیلتر های الیاف PP

این فیلتر از الیاف پلی پروپیلن ساخته می شوند و معمولا در لایه های اول تصفیه آب در دستگاههای تصفیه آب و هوزینگهای تصفیه آب بکار می روند،این فیلترها قابلیت حذف شن،گل و لای، ذرات معلق، زنگ آهن لوله ها و … را از اندازه 5 میکرون الی 1 میکرون دارا می باشند.این فیلتر در سایز های مختلف 7 اینچ 10 اینچ 20 اینچ موجود می باشد.

Cartridge filters RL (net)

The filter is capable of filtering particles with a thickness of 50 microns. So the first step is Gyrnd.ayn water filters in various sizes 5,7,10,20-inch are available.

Cartridge filters RL-A (steel mesh)

The filter has a mesh of stainless steel with a thickness of 70 micron particulate filtration and capability requirements, these filters are available in various sizes 7,10,20 inch.

Cotton filter FA

These filters are capable of filtering particles suspended in the water such as sand, gravel and limestone are used on cotton fibers from 100 microns to 1 micron are having. These filters are available in sizes 7, 10, 20 inches are available.

PP fiber filters

These filters are made of polypropylene fibers, usually in the first layer of water treatment equipment, water purification and water treatment Hvzyng·hay used, the filter is capable of removing sand, mud, dust, rust and iron pipes … 5 micron to 1 micron in size. These filters have different size 7 inches 10 inches 20 inches are available

Replacement water filter, water filter, household water filter, filtered water, purified water, purification systems filter particles Mlq, Mlq, remove particles of fiber-fiber filters Peru Pyln, PP, cartridge filters, RL, cotton filter FA, cartridge filters RL-A, housing water treatment